ข่าวสาร

SocAnp NEWS

สัมมนา “ว่าด้วยสินค้า เมือง และการเมือง”

สัมมนา “ว่าด้วยสินค้า เมือง และการเมือง”

การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

 

วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มช.

 

13.00-13.20 น.                 "คุณค่าและความหมายเชิงสัญลักษณ์ของการบริโภคผลงานคัดลอกภาพเขียน: กรณีศึกษาผลงานภาพเขียนของ Vincent van Gogh ในประเทศไทย" โดย มนทิชา วงศ์อินตา

13.20-13.35 น.                       แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

13.35-13.55 น.                     "ชุดสัญญะแห่งสินค้าแบรนด์เนมตะวันตกในสังคมไทย กรณีศึกษากระเป๋าแบรนด์เนม" โดย ยศกร เสมากูล

13.55-14.10 น.                     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

14.10-14.30 น.                     "ห้องสมุดดิจิทัล กับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรความรู้บนพื้นที่ไซเบอร์" โดย การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์

 14.30-14.45 น.                    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

14.45-15.05 น.                “เชียงใหม่ในฐานะเมืองเกตเวย์: มุมมองด้านการขนส่งต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพของเมือง” โดย นิพนธ์ กันจินะ

15.05-15.20 น.                     แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

15.20-15.40 น.                     การช่วงชิงความหมายของภาพยนตร์เพื่อใช้ในการประท้วงทางการเมืองในไทยและฮ่องกง ปี 2015 – 2020โดย บดินทร์ เทพรัตน์

15.40-15.55 น.                       แลกเปลี่ยนความคิดเห็น