กิจกรรม

SocAnp NEWS

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น "พนักงานปฏิบัติงาน"

ภาควิชาสังคมวิทยาฯ มช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น : พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน

สังกัด : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ตำแหน่งเลขที่ E210053 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม :

https://soc.cmu.ac.th/shownotice199