ข่าวสาร

SocAnp NEWS

สัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19

 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2563 

ภายใต้หัวข้อ "Dwelling Belonging & Becoming"  #อยู่กลืนกลาย
------------------------------------------------------------
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
------------------------------------------------------------
ปาฐกถาพิเศษ
“มานุษยวิทยาการแพทย์: COVID-19  กับโรคระบาดใหม่ ในมุมมองมานุษยวิทยา” โดย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Round Table
อยู่ กลืน กลาย: การสะท้อนย้อนคิดการศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทยในปัจจุบัน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
และ อาจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
------------------------------------------------------------
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/96V3UEWZdXQbSvYFA
และดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม e-mail: soanthro.network19@gmail.com