ข่าวสาร

SocAnp NEWS

“วิกฤติความรู้ ? มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ 72 ปี อานันท์ กาญจนพันธุ์”

 

กำหนดการ

 

งานประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิกฤติความรู้ ? มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ

 

72 ปี อานันท์ กาญจนพันธุ์

 

วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

ห้องประชุมใหญ่(เก้าอี้แดง)

ชั้น 2 อาคาร 3

ห้องประชุมสีฟ้า

ชั้น 3 อาคาร 3

ห้องประชุม

ชั้น 4 อาคาร 3

8.00 - 8.40 น.

ลงทะเบียน

 

 

8.40 – 8.50 น.

เปิดงานโดยคณบดี คณะสังคมศาสตร์

 

 

8.50 – 9.00 น.

แนะนำองค์ปาฐก

โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

 

 

9.00 – 9.50 น.

ปาฐกถาพิเศษ “นอกกรอบกับดักทางวัฒนธรรม:

คุณูปการความคิดจาก อานันท์ กาญจนพันธุ์”

โดย อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

 

 

9.50 – 10.00 น.

พัก รับชา-กาแฟ อาหารว่าง

 

 

10.00 – 12.00 น.

พื้นที่ความรู้...อยู่ตรงไหน?

(โครงการวิจัย “การสร้างพื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่”)

วิทยากร

อัจฉรา รักยุติธรรม

ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ

วาสนา ละอองปลิว

วิจิตร ประพงษ์

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อภิปรายให้ความคิดเห็น

นิติ ภวัครพันธุ์ อภิปรายให้ความคิดเห็น

ชัยพงษ์ สำเนียง ดำเนินรายการ

การจัดการ/ช่วงชิงทรัพยากรและการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน

วิทยากร

เดโช ไชยทัพ

วิเศษ สุจินพรัหม

พสุธา โกมลมาลย์

กิติมา ขุนทอง

วิเชียร อันประเสริฐ

เนตรดาว เถาถวิล ดำเนินรายการและร่วมอภิปราย

หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น: นักกีฬาสมัยอยุธยา

เญือะและเครือญาติ ไทยและไทใหญ่ในภาวะลับลอบ

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ให้ข้อคิดเห็นต่อหนังสือ

วสันต์ ปัญญาแก้ว แนะนำหนังสือ

กนกวรรณ สมศิริวรางกูล และวิจิตร ประพงษ์ ตอบคำถาม

ชาญ พนารัตน์ ดำเนินรายการและร่วมตอบคำถาม

 

อำนาจผี อำนาจรัฐ อำนาจคน

วัฒนา สุกัณศีล

สืบสกุล กิจนุกร

อนุสรณ์ อุณโณ ร่วมอภิปราย

ธีรพงศ์ เกตุมณี ดำเนินรายการ

12.00 – 13.00 .

รับประทานอาหารกลางวัน ลานต้นฉำฉา คณะสังคมศาสตร์

 

 

13.00 – 15.00 น.

ปฏิบัติการในพื้นที่ความรู้ การบุกเบิกแผ้วถางงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคม

วิทยากร

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

นิติ ภวัครพันธุ์

ธเนศ วงศ์ยานนาวา

อนุสรณ์ อุณโณ

พิสิษฎ์ นาสี ดำเนินรายการ

 

 

 

 

ภาพยนตร์สารคดีเชิงมานุษยวิทยา (5 เรื่อง)

13.00-16.00 น.

1. ประเพณีสลากภัตของคนล้านนา เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดย สามเณรธีทัต แจ้ใจ

2.ความหมายเทศกาลกินเจของชุมชนชาวจีนกาดหลวง จังหวัดเชียงใหม่

โดย พสุนิต สารมาศ  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นำเสวนาโดย ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

3.พลวัตสถาปัตยกรรมบ้านกับการธำรงอัตลักษณ์ ปกาเกอะญอ

โดย พิสุทธิลักษณ์  บุญโต

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

4. มานุษยวิทยาดนตรีล้านนา: จากดนตรีพื้นบ้านสู่จินตกรรมอัตลักษณ์

โดย สงกรานต์ สมจันทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

5. พลวัตสังคมเชียงใหม่ผ่านสายตาและความทรงจำของวิจิตร ไชยวัณณ์ คนล้านนา 5 แผ่นดิน

(รัชกาลที่ 6-รัชกาลที่ 10)

โดย ธรา  ปาละนันทน์ นักวิจัยอิสระ

นำเสวนาโดย

อภินันท์ ธรรมเสนา และยิ่งพงศ์ มั่นทรัพย์

15.00 – 16.30 น.

มานุษยวิทยาการเมืองของฉลาดชาย รมิตานนท์

ไชยันต์ รัชชกูล

สุริชัย หวันแก้ว

ยศ สันตสมบัติ

ยุกติ มุกดาวิจิตร ดำเนินรายการและร่วมอภิปราย

ความอับจนของมานุษยวิทยาไทย

วิทยากร

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ชลิตา บัณฑุวงศ์

ชัยพร สิงห์ดี ดำเนินรายการ

 

16.30 – 17.00 น.

กล่าวปิดโดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์