ข่าวสาร

SocAnp NEWS

Becoming Buddha and Magical Objects in Northern Thailand

Becoming Buddha and Magical Objects in Northern Thailand  

Professor Dr. Shigeharu Tanabe

3 เมษายน 2562

13.00-16.00

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 3 (ห้องสีฟ้า) คณะสังคมศาสตร์

 

SO ANTHRO SEMINAR SERIES 2019

Cultural Studies and Contemporary City Group