ข่าวสาร

SocAnp NEWS

หลากชีวิตที่ยังไม่เห็น: กีฬาสมัยอยุธยา เครือญาติในแม่สะเรียง ไทย-ไทใหญ่ในสภาวะลักลอบ

หลากชีวิตที่ยังไม่เห็น: กีฬาต่างฐานันดรสมัยอยุธยา, เญือะและเครือญาติในแม่สะเรียง, ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลักลอบ(ปารีส-เชียงใหม่)

 

กีฬาต่างฐานันดรสมัยอยุธยา โดย ชาญ พนารัตน์

 

เญือะและเครือญาติในแม่สะเรียง โดย กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

 

ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลักลอบ(ปารีส-เชียงใหม่) โดย วิจิตร ประพงษ์

 

ร่วมเสวนาและให้ข้อเสนอแนะ โดย รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล และรศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์

 

พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.00 น.

ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 (ห้องสีฟ้า)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จัดโดย กลุ่มศึกษาด้านวัฒนธรรมและเมืองร่วมสมัย 

SO ANTHRO SEMINAR SERIES