ข่าวสาร

SocAnp NEWS

งานครบรอบ 55 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช.

งานครบรอบ 55 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. 

 

8.00-11.00 น.     กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

12.00-15.00 น.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น ๒ ตึก ๓ และลานจามจุรี

15.00 น.             พิธีเปิดป้ายอาคารภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

16.30-21.30 น.   กิจกรรมสังสรรค์ "คืนสู่เหย้า ๕๕ ปี" ณ ลานสังคีต อ่างแก้ว มช.