ข่าวสาร

SocAnp NEWS

เสวนา “SO ANTHRO SEMINAR SERIES” หัวข้อ “ความเกี่ยวดองร่วมสมัยของชนพื้นเมืองในอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน”

งานเสวนาวิชาการ “SO ANTHRO SEMINAR SERIES” หัวข้อ “ความเกี่ยวดองร่วมสมัยของชนพื้นเมืองในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดย อาจารย์ ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล ภาควิชาสังคมวิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ 

จัดโดย กลุ่มศึกษาด้านวัฒนธรรมและเมืองร่วมสมัย (Cultural Studies and Contemporary City Group) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่