ข่าวสาร

SocAnp NEWS

ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา \"เกย์ลาว ในบริบทท่องเที่ยวอาเซียน\"

สัมนา "เกย์ลาว ในบริบทท่องเที่ยวอาเซียน"

วิทยากร: ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

วันที่ 14 ตุลาคม 2559
เวลา 13.30-16.30

สถานที่ ห้องประชุมสีฟ้า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่