กิจกรรม

SocAnp NEWS

ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "ศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี" ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2567

.

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.nrct.go.th/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-2567