ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุน

SocAnp NEWS

รับสมัครคัดเลือกนศ.ให้ได้รับทุนช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีวิต SOC ANP – CMU ALUMNI 65-2

 ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีวิตของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SOC ANP – CMU Alumni) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 คลิกดูประกาศ: https://cmu.to/t48t8

 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565

.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตระหนักถึงผลกระทบที่นักศึกษาและครอบครัวได้รับสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ จึงประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีวิตของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SOC ANP – CMU Alumni) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยจัดสรรวงเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีวิตทั้งสิ้น 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นทุนช่วยเหลือเพื่อดำรงชีวิต ประเภทให้เปล่า สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ทุกชั้นปี จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายทุนเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 4 เดือน

.

สมัครออนไลน์: https://cmu.to/u6CHQ (Login ผ่าน CMU Account)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร: https://cmu.to/vnL1z

สอบถามเพิ่มเติม: https://m.me/soanthrocmu หรือโทร. 0-5394-3575