ข่าวสาร

SocAnp NEWS

เสวนาหนังสือ "Cross-Border Traders in Northern Laos: Mastering Smallness"

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานายวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วม

งานเสวนาหนังสือ "Cross-Border Traders in Northern Laos: Mastering Smallness" (Simon Rowedder; 2022)

ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องสีแสด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน facebook LIVE @soanthrocmu

.

 เสวนาโดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr. Simon Rowedder จากมหาวิทยาลัยพัสเซา (University of Passau) ประเทศเยอรมนี ผู้เขียนหนังสือ "Cross-Border Traders in Northern Laos: Mastering Smallness"

.

 ชวนเสวนาโดย 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

ลงทะเบียนร่วมงานฯ (สำหรับผู้สนใจร่วมงานฯ on-site) ที่ https://forms.office.com/r/w5X9z7wTCf ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จำกัด 20 ที่นั่ง!!

.

สอบถามเพิ่มเติม 

โทรศัพท์: 0-5394-3546

 Email: soc-anp@cmu.ac.th

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 Join us for an book discussion "Cross-Border Traders in Northern Laos: Mastering Smallness" (Simon Rowedder; 2022) on 6 September 2022 from 9:30am - 12:00pm. at SOC-ANP Meeting Room, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University and via facebook LIVE @soanthrocmu

.

 To register, please click on the link below (only 20 seats on-site available):

https://forms.office.com/r/w5X9z7wTCf