กิจกรรม

SocAnp NEWS

ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - เอก ด้าน Cultural Resource Management ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - เอก ด้าน Cultural Resource Management ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี)

ให้ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท - เอก ด้าน Cultural Resource Management ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น

.

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัครได้ที่

คุณพไลวรรณ ศรีศฤงคาร ศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา (CSC) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์หมายเลข 0 5394 3551, Email: palaiwan@hotmail.com หรือ add line: palai

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564