กิจกรรม

SocAnp NEWS

โครงการอบรมระยะสั้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของภาคเหนือและลุ่มน้ำโขงตอนบน

“โครงการอบรมระยะสั้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของภาคเหนือและลุ่มน้ำโขงตอนบน” เป็นโครงการอบรมระยะสั้นภายใต้การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรการอบรมนี้มีขึ้นสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยในโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) และเป็นโครงการอบรมที่ดำเนินงานตามเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ในระดับนานาชาติ โดยในโครงการนี้ จะเป็นโอกาสที่นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ระดับปริญญาตรี จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาโครงการ USAC ที่เข้าร่วมโครงการฯ และต่อไปในระยะยาวอาจได้รับการต่อยอดหรือส่งเสริมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสู่ความเป็นนานาชาติของภาควิชาในอนาคต

This short-term training program in Sociology and Anthropology of Northern Thailand and Upper Mekong is the short-term training program under the development of study program for international of Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University. This short-term training program is opened for international students in The University Studies Abroad Consortium (USAC) program. The training program is also operated to achieve the CMU Lifelong Education goal, academic cooperation and cultural exchanges among students, academic faculties, and staffs, internationally.

 

******** รับสมัครเฉพาะนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีโครงการ USAC เท่านั้น (Only applicable for USAC Students) ***********

  1. ช่วงวันรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร 1 ก.ย. 2564
วันสิ้นสุดรับสมัคร 30 ก.ย. 2564

  1. ช่วงเวลาเรียน

20 ก.ย. 2564 เวลา 08:30 น.
ถึง 9 ธ.ค. 2564 เวลา 16:30 น.

( มีการอบรมแบบ Online ร่วมกับ Onsite // (อบรมแบบ Online : ผ่าน Zoom , MS Team, KC Moodle ขึ้นกับรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน) )

  1. จำนวนรับสมัคร

20 คน
( เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จากโครงการ USAC ** หากจำนวนต่ำกว่าที่กำหนดจะพิจารณาเป็นพิเศษตามความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละกรณี )

  1. การสมัคร

สมัคร/ลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000145