ข่าวสาร

SocAnp NEWS

การเร่งความเร็วทางศาสนากับพุทธปฏิบัติการในสังคมไทย

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสวนาวิชาการ

หัวข้อ

การเร่งความเร็วทางศาสนากับพุทธปฏิบัติการในสังคมไทย

 

บรรยายโดย อ.ดร.ณีรนุช แมลงภู่

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ดำเนินรายการโดย มนทิชา วงศ์อินตา

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ใน 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร คณะสังคมศาสตร์