กิจกรรม

SocAnp NEWS

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีวิต (SOC-ANP CMU Alumni) รอบ 2

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีวิตของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SOC-ANP CMU Alumni) (รอบที่สอง) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

ดูรายละเอียดการยืนยันการรับทุนฯ ที่ https://cmu.to/s7Vj1