LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

เจ้าหน้าที่

อุษา นภสินธุ์เจ้าหน้าที่ (หลักสูตรปริญญาตรี) - สำนักงานภาควิชาฯ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
อณัญญา ทาจันทร์เจ้าหน้าที่ (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา) - สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
กีรติพล เอี่ยมละออเจ้าหน้าที่ (หลักสูตรปริญญาตรี) - สำนักงานภาควิชาฯ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์