LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

คณาจารย์

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้วหัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูลอาจารย์ประจำภาควิชา
รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภอาจารย์ประจำภาควิชา
รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดงอาจารย์ประจำภาควิชา
รศ.ดร.จามะรี เชียงทองอาจารย์ประจำภาควิชา
อ.ดร.ชาญ พนารัตน์อาจารย์ประจำภาควิชา
อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัยอาจารย์ประจำภาควิชา
ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์อาจารย์ประจำภาควิชา
รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์อาจารย์ประจำภาควิชา
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรีอาจารย์ประจำภาควิชา
อ.ผานิตดา ไสยรสอาจารย์ประจำภาควิชา
รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชา
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติอาจารย์ประจำภาควิชา
อ.รังสรรค์ ประทุมวรรณ์อาจารย์ประจำภาควิชา
รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีลอาจารย์ประจำภาควิชา
อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์อาจารย์ประจำภาควิชา
อ.ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชา
ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุลอาจารย์ประจำภาควิชา
รศ.ดร.อรัญญา ศิริผลอาจารย์ประจำภาควิชา
ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์อาจารย์ประจำภาควิชา