LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

บนทางสู่อารยะ: สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะของ Norbert Elias

อ.ดร.ชาญ พนารัตน์

หนังสือแนะนำให้ผู้อ่านเข้าใจเพิ่มเติมถึงมโนทัศน์ต่างๆ ของเอไลอัส ที่อาจเป็นที่รู้จักอยู่บ้าง เช่น ทฤษฎีกระบวนการสู่ความศิวิไลซ์ และ ฮาบิตัส ตลอดจนมโนทัศน์อื่นๆ ที่อาจยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักอย่างเช่น แนวคิดความสัมพันธ์เชิงพึ่งพิงต่อรอง แนวคิดพวกมีหลักปักฐานและคนนอก และแนวคิดในการศึกษาการใช้เวลาว่างและกีฬา สนใจสั่งจอง คลิก > m.me/illuminationseditions ผู้ที่ถนัดใช้ Shopee สามารถสั่งจอง โดยคลิ๊กที่ >https://shp.ee/fcguswb อ่าน สารบัญ คำนิยม คำนำ และ บทที่ 1-3 ได้ที่ https://bit.ly/3HnPRpn

2022

Future: ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

Kojeve vs Althusser: ข้อถกเถียงว่าด้วยเวลากับประวัติศาสตร์ในทฤษฎีมาร์กซิสต์; "เวลา" ในฐานะภววิทยาแห่งชีวิต: ว่าด้วย "อนาคต" จาก Antonio Negri; ประวัติศาสตร์ "อนาคต" ในศิลปะอวองต์-การ์ดรัสเซีย; องค์ประธานแบบนิรนามในฐานะการโต้กลับต่อระบบทุนนิยม; บทสรุป: การเมืองของเวลาว่าด้วยประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสังคม ...สั่งซื้อได้ที่ https://readery.co/new-releases/9786164860643?fbclid=IwAR09C5f9KKuw9TywN-Kg9JQTd1ic38WzU8jRbgvTEtKVMAh8U5-wrDKV0NM

2022

ความรุนแรง สงคราม กีฬา และรัฐล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย

อ.ดร.ชาญ พนารัตน์

ดาวน์โหลดได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/252733

2022

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ,รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ,อ.รังสรรค์ ประทุมวรรณ์ ,ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล , อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล, รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, อ.ผานิตดา ไสยรส, อ.ดร.ชาญ พนารัตน์ (บก.)

บทนำ-ชาญ พนารัตน์ 1.พัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยา-วสันต์ ปัญญาแก้ว 2.โครงสร้างและสถาบันสังคม-รังสรรค์ ประทุมวรรณ์ 3.อัตลักษณ์-อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 4.ครอบครัว-กนกวรรณ สมศิริวรางกูล 5.เศรษฐกิจ&6.เมืองสมัยใหม่-ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ 7.การพัฒนา-ผานิตดา ไสยรส 8.กีฬากับสังคม-ชาญ 9.สังคมสูงวัย-ผานิตดา 10.ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม-อานันท์ กาญจนพันธุ์. สั่งซื้อ http://www.cmubook.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=68161&category_id=300301&option=com_virtuemart&Itemid=100014

2021

Object-Oriented Ontology ในหนึ่งชั่วโมง

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

แถมหนังสือ Object-Oriented Ontology ในหนึ่งชั่วโมง ให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อหนังสือจาก Shopee ของสำนักพิมพ์ Illuminations Editions 1 เล่ม ใน List สนใจ เข้าไปที่ลิ้งก์ https://shopee.co.th/search?keyword=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20illuminations%20editions&fbclid=IwAR1nmogLbu2rXOz8ANzaTYy2GgBKil36FNx7Mv6TC40-jl415zt15OvKE0U

2021

Transnationalizing Intrapreneurs and Entrepreneurial Values: Case Studies of Chinese Companies in Chiang Mai, Thailand

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล and Jiangyu Li

https://www.cambridge.org/core/journals/trans-trans-regional-and-national-studies-of-southeast-asia/article/abs/transnationalizing-intrapreneurs-and-entrepreneurial-values-case-studies-of-chinese-companies-in-chiang-mai-thailand/43F7379397186B4EB9C3ACAB0B16D978

2021

Chinese outbound tourists as international consumer in Northern Thailand—A dynamic mobility perspective ใน Journal of Consumer Culture

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล , Jin-Sheng (Jason) Zhu, and David Airey

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1469540521994318

2021

Chinese outbound tourism: An alternative modernity perspective

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล , JJ Zhu, and D Airey

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738321000141

2021

Chinese dream, emerging statecraft, and Chinese influence in the Mekong region ใน International Journal of Asian Studies

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล and Jiangyu Li

https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-asian-studies/article/abs/chinese-dream-emerging-statecraft-and-chinese-influence-in-the-mekong-region/866CFCF8B981FDEB00A1D66AEE5FE94C

2021

Outbound tourists and policy reforms under the Chinese mobility regime

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล and j. Zhu

https://www.researchgate.net/profile/Aranya-Siriphon/publication/329809616_Outbound_Tourists_and_Policy_Reforms_under_the_Chinese_Mobility_Regime/links/5c4530e1458515a4c7351688/Outbound-Tourists-and-Policy-Reforms-under-the-Chinese-Mobility-Regime.pdf

2021

เริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้น...ทฤษฎีสังคมมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

สนใจสั่งจอง คลิ๊ก > m.me/illuminationseditions ผู้ถนัดใช้ Shopee สั่งจองได้ที่>https://shopee.co.th/illuminations/9673848407

2021

แม่สอด เชียงของ: เศรษฐกิจ การพัฒนา และชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว-พม่า

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว (บ.ก.), จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, พิมลพรรณ ไชยนันท์ และ กรวรรณ บัวดอกตูม

จัดพิมพ์โดยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2021

“แรงงานอารมณ์หนุ่มข้ามชาติ: การต่อรองความเป็นชายและการสั่นคลอนความหมายอาชีพขายบริการทางเพศ”. ใน เสียงที่ไม่ได้ยิน: อารมณ์และความหวังในพื้นที่ความรู้

อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์ (เขียน)// อานันท์ กาญจนพันธุ์ (บก.)

วิจิตร ประพงษ์. (2564). “แรงงานอารมณ์หนุ่มข้ามชาติ: การต่อรองความเป็นชายและการสั่นคลอนความหมายอาชีพขายบริการทางเพศ”. ใน เสียงที่ไม่ได้ยิน: อารมณ์และความหวังในพื้นที่ความรู้, อานันท์ กาญจนพันธ์, บรรณาธิการ. เชียงใหม่: โครงการการสร้างพื้นที่ความรู้ฯและภาควิชาสังคมวิทยาฯ ม.เชียงใหม่. หนังสือใหม่ทีมวิจัยของอ.อานันท์ "เสียงที่ไม่ได้ยิน อารมณ์และความหวังในพื้นที่ความรู็" สามารถสั่งซื้อได้ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา Department of Sociology and Anthropology, Chiangmai University

2021

ANTHROPOCENE บทวิพากษ์มนุษย์และวิกฤตสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแห่งทุน

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ANTHROPOCENE ผ่านมุมมองนักวิชาการหลากสาขา 7 คน 7 มุมมอง ที่คุณจะได้เห็นแนวคิด ข้อเสนอ และข้อถกเถียง เกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น Anthropoceneในประเทศไทย จากหลายมุมมองทางวิชาการ โดยได้ทำงานกับนักวิชาการ โบราณคดี ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี รัฐศาสตร์ และมานุษยวิทยา เพื่อนำเสนอแนวคิด ข้อเสนอ และข้อถกเถียง และข้อวิพากษ์ พัฒนาเป็นบทความที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ จากมุมมองจากศาสตร์ ปกแข็ง ในราคา 450 บาท https://shop.sac.or.th/th/product/101/ ปกอ่อนในราคา 350 บาท https://shop.sac.or.th/th/produc

2021

คน/งาน พนัน/เกม มานุษยวิทยา Cyborg

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว , รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์, ปัณณวิชญ์ เถระ และรวิโรจน์ ไทรงาม (เขียน)

จัดพิมพ์โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและเมืองร่วมสมัย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช. สนับสนุนโดย โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 15. ปีงบประมาณ 2562. อ่าน คำนำ. วสันต์ ปัญญาแก้ว (บก.ต้นฉบับ) ที่นี่ https://drive.google.com/.../1XTk0I7aKikJ4g7pxteM.../view...

2021