LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

รายชื่อวิทยานิพนธ์

ไทยอีลีกโปรกับการเติบโตของอีสปอร์ตในประเทศไทย

รวิโรจน์ ไทรงาม ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2021

ยุทธวิธีการจัดการชีวิตเดินทางของนักท่องเที่ยวแรงงานภายใต้ระบอบการเคลื่อนย้าย: กรณีศึกษาคนไทยที่เข้าร่วมโครงการทำงานและท่องเที่่ยวในประเทศออสเตรเลีย

รสริน คุณชม ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

2021

การขยายตัวของธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงรายและปฏิบัติการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของผู้ใช้บริการจากพม่าและลาว

กรวรรณ บัวดอกตูม ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2020

กระบวนการสู่ความศิวิไลซ์ของแฟนบอลไทยที่เชียร์สโมสรฟุตบอลต่างประเทศ

ปัณณวิชญ์ เถระ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชาญ พนารัตน์

2020

แรงงานดิจิทัล: ที่มาของมูลค่าและรูปแบบการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินในการถ่ายทอดสดเกมออนไลน์

รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2020

การสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่: พลวัตการสะสมทุนและเทคโนโลยีการปกครองของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

สุทธิดา มณีกุล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2020

"เมียอาข่า" ของชายต่างชาติ: ตัวตนในเรื่องเล่าของผู้หญิงอาข่าที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรม

ปรารถนา จันทรุพันธุ์ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2020

กลยุทธ์การต่อรองเพื่อสิทธิและสวัสดิการทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่

รัชนี นิลจันทร์ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

2020

ความรุนแรงในครอบครัวกับการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย

สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2020

กลยุทธ์การลอดรัฐของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ ชายแดนไทย-เมียนมา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พัชรีพร เทพนําชัย ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2019

การกลายเป็น “ผู้ประกอบการ” ของชาวลัวะบนพื้นที่สูง: กรณีศึกษาชาวลัวะบ้านนาฟ่อน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

จิรวัฒน์ รักชาติ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2019

เพศพาณิชย์ข้ามแดนและการต่อสู้ต่อรองของผู้หญิงลาวในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

มลิวัลย์ เสนาวงษ์ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2019

งิ้วแต้จิ๋ว: การก่อรูป อัตลักษณ์ และเครือข่าย ความสัมพันธ์ของชุมชนคนจีนในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมข้ามชาติ

ลัดดา ประสพสมบัติ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2019

บทบาทของพระสงฆ์ในการสร้างสรรค์พื้นที่ทางศาสนาแบบใหม่ในเมือง

พระสามเมียะ แซ่หลาว ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

2019

พื้นที่การเมืองในชีวิตประจำวันและการต่อรองธรรมาภิบาลท้องถิ่น: กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ

ชัยพงษ์ สำเนียง ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2019