LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

นักศึกษาวิจัย

ความเป็นอิสระของแรงงานอวัตถุ: ตัวตน อุดมการณ์ กับงานที่ออกแบบได้ของนักพัฒนา

รัชกรัณย์ สวัสดี ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2021

วาทกรรมการแสวงหาตัวตนในโลกดิจิทัล: กรณีศึกษากลุ่มค้นหาบุคลิกภาพ MBTI/Enneagram

พศุตม์ ห้วยลึก ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2021

คนรุ่นใหม่ กับการช่วงชิงทางการเมืองและการมีบทบาทใหม่ทางสังคม

ปัณณธร ศรีเสน ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ชาญ พนารัตน์

2021

สู่ความเป็นพลเมืองโลก: การย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาเสรีภาพทางเพศของเกย์ชาวจีน กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

พิชชาภา ทุมดี ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ

2021

กัญชาเพื่อความพึงพอใจ: การเข้าสู่ความเมาและพื้นที่พิเศษของความเมา

ฐิติมาศ คำวงษ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิจิตร ประพงษ์

2021

Assemblage ของเห็ดถอบ: เห็ด เผาป่า-ผีปลูก-ในป่าของรัฐ-คนเมือง ‘บริโภค’

สถาพร จันทร์เทศ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

2021

ชาตินิยม แรงงาน ศิลปะ และการค้า

อรรคพล สาตุ้ม ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2021

แรงงานวิชาการ: การปรับโครงสร้างการจ้างงานและการควบคุม แรงงานในมหาวิทยาลัยไทยหลังปี ค.ศ. 1997

รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2020

คริปโตอาร์ต: อาณาบริเวณใหม่แห่งโลกศิลปะกับความเป็นไปได้ในการเพิ่มอำนาจการแข่งขันในบริบทดิจิตอลสร้างสรรค์แบบทุน

มนทิชา วงศ์อินตา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

2020

Worshiping: Religious self and Congregational Life

รังสรรค์ ประทุมวรรณ์ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2020

การเคลื่อนไหวเชิงจดหมายเหตุในการเมืองไทยร่วมสมัย

การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2020

การช่วงชิงความหมายของภาพยนตร์เพื่อใช้ในการประท้วงทางการเมืองในไทยและฮ่องกง ปี 2015 – 2020

บดินทร์ เทพรัตน์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2020

เชียงใหม่ในฐานะเมืองเกตเวย์: มุมมองด้านการขนส่งต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพของเมือง

นิพนธ์ กันจินะ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2020

ชุดสัญญะแห่งสินค้าแบรนด์เนมตะวันตกในสังคมไทย กรณีศึกษากระเป๋าแบรนด์เนม

ยศกร เสมากูล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2020

การเปิดเผยและการยอมรับความหลากหลายทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดกำแพงเพชร

ลิลิต วรวุฒิสุนทร ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2019