LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครนศ.โท-เอก

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครนศ.ปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 64

รับสมัครทุนช่วยเหลือนศ.SOC ANP

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนแก่นศ.SOC ANP

โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต

คุณสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ ได้รางวัลปริญญานิพนธ์ดีมาก

จากบัณฑิตวิทยาลัย มช.

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้รับรางวัล

ผลงานวิจัยระดับดี (สาขาสังคมวิทยา) เรื่อง "หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ"

คุณสาลาม๊ะ หลงสะเตียะได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

หนังสือใหม่ โดยคณาจารย์ภาควิชา

หนังสือใหม่ปี 2020 และก่อนหน้า

ขอแสดงความยินดีกับมลิวัลย์ เสนาวงษ์ ที่ได้รางวัลดุษฎีนิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณมลิวัลย์ เสนาวงษ์ ที่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก 2562

งานวิชาการแผยแพร่

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร: ฟาร์มสเตย์และการจัดการทรัพยากรผู้สูงวัยในไทยและญี่ปุ่น อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล
ความรุนแรง สงคราม กีฬา และรัฐล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย อ.ดร.ชาญ พนารัตน์
Future: ว่าด้วยเวลา ประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในระบบทุนนิยมดิจิทัล รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
วัฒนธรรมความรุนแรงและกีฬาสมัยจารีตในล้านนาสมัยราชวงศ์มังราย อ.ดร.ชาญ พนารัตน์
บนทางสู่อารยะ: สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะของ Norbert Elias อ.ดร.ชาญ พนารัตน์
พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน: แนวทางการจัดตั้งและความเป็นไปได้ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดการวัฒนธรรม รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
“Women’s Studies: Building situated knowledge in the politics of gender” ใน Stance, Women's Studies Center, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, 6(1), 17-31. อ.ดร.สุนทรีย์ สิริอินต๊ะวงศ์
บทนำ ใน "เสียงที่ไม่ได้ยิน อารมณ์และความหวังในพื้นที่ความรู็" ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
คน/งาน พนัน/เกม มานุษยวิทยา Cyborg รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ครรภ์ของชาติ: การสร้างวินัยการเจริญพันธุ์และประวัติศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับเพศวิถีของผู้หญิงในไทย รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ANTHROPOCENE บทวิพากษ์มนุษย์และวิกฤตสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยแห่งทุน รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
“แรงงานอารมณ์หนุ่มข้ามชาติ: การต่อรองความเป็นชายและการสั่นคลอนความหมายอาชีพขายบริการทางเพศ”. ใน เสียงที่ไม่ได้ยิน: อารมณ์และความหวังในพื้นที่ความรู้ อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
แม่สอด เชียงของ: เศรษฐกิจ การพัฒนา และชีวิตของผู้คนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว-พม่า รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
เริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้น...ทฤษฎีสังคมมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 2) รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
Xinyimin, New Chinese Migrants, and the Influence of the PRC and Taiwan on the Northern Thai Border รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
the qiaoban, the prc influence and nationalist chinese in the northern thai borderland in International Journal of Asian Studies 13 (1), 1 รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Brokerage in the Transborder Cattle Trade: Semi-formal Trade, Risks and Inequality of Power รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
Migrant Workers as Economic Citizenship: Limitations of Accessing to Social Welfare in Mae Sot รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
Fields of Desire: Poverty and Policy in Laos by Holly High Singapore in American Anthropologist รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
4 Border Guanxi ใน Chinese Encounters in Southeast Asia: How People, Money, and Ideas from China Are Changing a Region รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Outbound tourists and policy reforms under the Chinese mobility regime รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Contesting ‘Chinese’ Education Schooling in the Kuomintang Chinese Diaspora in Northern Thailand, 1975–2015 ใน Southeast Asian Education in Modern History Schools, Manipulation, and Contest รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Community-based Tourism Stakeholder Conflicts and the Co-creation Approach: A Case Study of Longji Terrace Fields, PRC ใน Journal of Mekong Societies รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Chinese dream, emerging statecraft, and Chinese influence in the Mekong region ใน International Journal of Asian Studies รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Chinese outbound tourism: An alternative modernity perspective รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Chinese outbound tourists as international consumer in Northern Thailand—A dynamic mobility perspective ใน Journal of Consumer Culture รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Final Report on Chinese Diaspora and Transnational Mobile Practices in Chiang Mai, Thailand รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
“Border guanxi: Xinyimin and transborder trade in northern Thailand.” In Chinese Encounters in Southeast Asia: How People, Money, and Ideas from China Are Changing a Region รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Transnationalizing Intrapreneurs and Entrepreneurial Values: Case Studies of Chinese Companies in Chiang Mai, Thailand รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
Beyond Borders: Stories of Yunnanese Chinese Migrants of Burma ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
A PERI-URBAN AREA: A RISK HOMETOWN FOR ELDERLY PEOPLE ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
Rent Capitalism and Shifting Plantations in the Mekong Borderlands ใน Southeast Asian Affairs ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
Theory of Knowledge and Power: The Comparison of Gramsci's Hegemony and Foucault's Discourse in Education ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
Self-Transformation of the Elderly People in a Peri-Urban Area in Chiang Mai ใน Journal of Human Sciences ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
Chinese Capitalism in Southeast Asia: Cultures and Practices ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
The Sociology of Chinese Capitalism in Southeast Asia ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
Chinese Capitalism and Economic Integration in Southeast Asia ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
Current Anthropological Debates รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ทฤษฎีปฏิบัติการ กับจุดเปลี่ยนในมานุษยวิทยา ใน Journal of Anthropology, Sirindhorn รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
Governing by paper: mediating textual border and negotiating mobility in Thailand ในวารสาร South East Asia Research รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
Negotiating post-resettlement livelihoods: the Chinese special economic zone and its impact ใน northwestern Laos in Canadian Journal of Development Studies รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
Object-Oriented Ontology ในหนึ่งชั่วโมง รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
“การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและการปรับตัวของชุมชนตามแนวเส้นทางรถไฟไทยจีน กรณศึกษา สถานีรถไฟจังหวัดหนองคาย” อ.ผานิตดา ไสยรส
“การปฏิรูปการจัดการป่าไม้ของประเทศจีน”. ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อ.ผานิตดา ไสยรส
“ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน... เมื่อเผชิญภาวะภัยพิบัติ” ใน วารสารเศรษฐกิจและสังคม. อ.ผานิตดา ไสยรส
ว่าด้วยเวลาอนาคต:วิพากษ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นเส้นตรงและข้อถกเถียงระหว่าง Kojève กับ Althusser รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 4) ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
"สังคมวิทยาประวัติศาสตร์และความคิดเรื่องเวลาในศิลปะอวองต์-การ์ด" ใน วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
จุดตัดของเรื่อง "ต้องห้าม" ในพื้นที่ความรู้ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
กษัตริย์คือ (อะ)ไร?:มานุษยวิทยาสำหรับเยาวชน รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมา ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
"รัฐ กูเกลียดมึง" (จาก) Pierre Clastres และ James C. Scott (ถึงธเนศ วงศ์ยานนาวา) ใน ครอบครัวจินตกรรม: บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชน การปกครอง และรัฐ รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ผีเจ้านาย ฉลายชาย รมิตานนท์
"คู่ตรงข้ามและความคาบเกี่ยวระหว่างเมืองและชนบท: โครงสร้างความรู้สึกของแรงงานหญิงจากภาคอีสาน พ.ศ.2500-2540" ใน ร่าง แรง อารมณ์: ความรู้สึกในสังคมร่วมสมัย รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
"ฟุตบอลสมัยใหม่ จากเกมของชาวนาสู่กีฬาแห่งชนชั้น และชุมชนของแรงปรารถนา" ใน ร่าง แรง อารมณ์: ความรู้สึกในสังคมร่วมสมัย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
"เครือญาติศึกษา: เญือะเลอเวือะและกระบวนการทำให้เป็นเครือญาติ" ใน หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น: นักกีฬาสมัยอยุธยา/ เญือะและเครือญาติ/ ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลับลอบ อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล
"กีฬาและความเป็นชายต่างฐานันดรใน สมุทรโฆษคำฉันท์ สมัยอยุธยา คริสต์ศตวรรษที่ 15-16" ใน หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น: นักกีฬาสมัยอยุธยา/ เญือะและเครือญาติ/ ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลับลอบ อ.ดร.ชาญ พนารัตน์
"ชีวิตลับลอบในเมืองใหญ่ ปารีสและเชียงใหม่ในมุมที่เราไม่ค่อยได้เห็น" ใน หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น: นักกีฬาสมัยอยุธยา/ เญือะและเครือญาติ/ ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลับลอบ อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
อัสดงคตมายา: ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์ - The Western Illusion of Human Nature รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
The Two Khruba Lue: Buddhist Place Makers of the Upper Mekong ใน The Journal of the Siam Society รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
มานุษยวิทยา - ล้านนาคดี รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ภูมิปัญญาและคุณค่าของเมี่ยงในล้านนา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
แรงงาน ระบบสุขภาพ และการจัดการ : การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
ปฏิบัติการศาสนา ทุนจิตวิญญาณกับการเมืองวัฒนธรรมจีนในชายแดนไทยภาคเหนือ รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
ชนบทศึกษาในสังคมวิทยาความรู้ รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
คน/ช้าง/การเคลื่อนย้าย และชีวิตเร่ร่อนในโลกสมัยใหม่ ใน วารสารสังคมศาสตร์ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
พัฒนาการการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในรัฐสยาม ใน วารสารสังคมศาสตร์ อ.ดร.ชาญ พนารัตน์
China in Laos: Enclave spaces and the transformation of borders in the Mekong Region ในวารสาร The Australian Journal of Anthropology รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
เขียนชนบทให้เป็นชาติ รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
"โลก ความจริง และการเมือง: ภววิทยาแห่งความหลากหลายและโลกกับการเปลี่ยนโลกในความคิดของอแล็ง บาดิยู" ใน On Truth ว่าด้วยความจริง รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
คาสิโนชายแดน รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
การย้ายถิ่นแบบชั่วคราวแต่ยาวนานของแรงงานไทยแบบผิดกฎหมายในฝรั่งเศส อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
อดอร์โนกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเพลงสมัยนิยม อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย
วัฒนธรรมนิยมคืออะไร อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย
การศึกษา Popular Culture แบบเอ็ดเวิร์ด ธอมป์สัน อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย
จาก มดลูกก็ปัจจัยการผลิต ถึงกำเนิดภาคบริการในระบบทุนนิยม : การผลิตซ้ำ งานบ้าน และผู้หญิงในทฤษฎีมาร์กซิสต์ออโตโนเมีย รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
วิธีวิทยาทางการเมืองแบบ Deleuzian-Guattarianism: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการปฏิวัติของ Multitude ในงานของ Antonio Negri รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
การเมืองชีวิต (Biopolitics): ความสัมพันธ์ของการเมืองและชีวิตในงานของ Foucault, Agamben และ Deleuze รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
Chiangmai: The Future of the Creative Economy in Thailand รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
"สองวิญญาณแห่งสังคมนิยม" และ "ขบวนการแรงงาน" รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ = A Brief history of neoliberalism รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
สภาพปัญหาของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับความต้องการบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา: รายงานการวิจัย ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
บทบาทของศูนย์ให้คำปรึกษา Hot-line กับผลการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ Hot-line มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในโครงการนำร่อง (ต่อเนื่อง) รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบและขยายสู่ชุมชนใหม่ กรณีศึกษา: ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลบำบัดฟื้นฟูเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศในครอบครัวที่อยู่ในเครือข่ายบ้านพักเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา: การเข้าถึงอัตลักษณ์ของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
การวิจัยเพื่อการศึกษาการเข้าถึงอัตลักษณ์ของครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์: กลไกการช่วยเหลือแบบเครือข่ายทางสังคม: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
สังคมวิทยาการพัฒนา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
รัฐ ทุน พ่อค้าชายแดน เกษตรกร และข้าวโพดข้ามพรมแดน รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
มิแช็ล ฟูโกต์ รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
ชนบทไทย จากอดีตสู่อนาคต รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
ชนบทไทย: เกษตรกรระดับกลางและแรงงานไร้ที่ดิน รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
จากมาร์กซิสม์ถึงเสรีนิยมใหม่: การสร้างชนบทลาวในโลกสมัยใหม่ และ "การพัฒนา" ในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
การพัฒนาสังคม: ทฤษฎีและมุมมอง รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาในเชียงของ รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
สิทธิด้านการรับบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานจากประเทศพม่าในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน: รายงานการวิจัย รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
"ศาสนาและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์: ศึกษากรณีกลุ่มชนกะเหรี่ยงในประเทศไทยและประเทศพม่า": ต้นฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
วิถีชีวิตชาติพันธุ์ในเมือง รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
วาทกรรมอัตลักษณ์ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
พื้นที่พรมแดนแม่น้ำเมยกับความสัมพันธ์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง-คนเมือง รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
พื้นที่ทางศาสนาและการปรับสร้างอัตลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
พัฒนาการการจัดการศึกษาของรัฐในชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
นกก้นเน่าและเรื่องอื่น ๆ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
ชาติพันธุ์สัมพันธ์และพหุวัฒนธรรม: เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 159421 รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ = Ethnicity in Northern Thailand : รายงานผลการศึกษาโครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทยระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2547 รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา: ความหมาย วัตรปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
การสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนรรมและภาษาชาติพันธุ์ : รายงานการสัมมนา รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
กะเหรี่ยง: หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
หลังโครงสร้างนิยมฉบับย่อ = Poststructuralism: a very short introduction ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2547 หัวข้อเรื่อง ศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเหนือ : รายงานผลการศึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ข้ามขอบฟ้า 60 ปี ชิเกฮารุ ทานาเบ ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
อัตลักษณ์: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ท้องถิ่นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ทบ-ทวนการพัฒนา : จากท้องถิ่นภาคเหนือ สู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ชีวิตข้างถนน: โครงการ 2 : ยานยนตร์ ผู้คน และบริการขนส่ง ในเมืองเชียงใหม่ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ชีวิตข้างถนน รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
สภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนประมงรอบอ่าวปัตตานี : การเปลี่ยนแปลง ปัญหา และ การปรับตัว : รายงานการวิจัย รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนประมงรอบอ่าวปัตตานี : การเปลี่ยนแปลงปัญหาและการปรับตัว รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
วัฒนธรรมบริโภค ของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
เกษตรกรรมทางเลือก : การศึกษากรณีตัวอย่างการปรับตัวของเกษตรพื้นบ้านไทยภาคใต้ รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
การเปลี่ยนแปลงปัญหาและทางเลือกของชุมชนประมง : กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน หมู่บ้านดาโต๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี : รายงานโครงการวิจัยป่าชุมชนในภาคใต้ รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
โลกาภิวัตน์ = Globalization รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
พฤติกรรมการบริโภคสุรา : ทบทวนองค์ความรู้ สถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
สุขภาวะทางสังคม รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
"โครงการช่วยเด็กไทยได้กินนมแม่" และการพัฒนาทุนทางสังคมในชุมชน รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
สังคมวิทยาการแพทย์ รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
การประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทยระยะที่ 2 (กรกฎาคม 2548 - มิถุนายน 2551) รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
เครือข่ายสุขภาพชายแดนและบริการสุขภาพพื้นฐาน : การส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
อ่าข่าเร่ขาย : ชาติพันธุ์ ร่างกายกับความเป็นคนอื่นที่เลี่ยงไม่ได้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
อ่าข่าไนท์บาซาร์ การค้ากับความเป็นชาติพันธุ์ รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
เมืองโลก การบริโภค การต่อรอง : สังคมวิทยาเมืองฉบับร่วมสมัย รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
พลวัตการปรับตัวของสังคมไทย รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
พ่อค้าจีนในชายแดนลุ่มน้ำโขง รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
ฝิ่นกับคนม้ง : พลวัตความหลากหลายและความซับซ้อนแห่งอัตลักษณ์ของคนชายขอบ รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
ผู้ค้าจีนในชายแดนลุ่มน้ำโขง : เปิดเบื้องหลังการอพยพของคนจีนรุ่นใหม่เข้าสู่ชายแดนลุ่มน้ำโขง รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
“จากปราสาทถึงพุทธศาสนสถาน : วัดไทย ณ กรุงปารีส ในสายตาสังคมวิทยา” ใน วารสารยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย-ลาว รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนนำร่องด้านการระงับข้อพิพาท : จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการความขัดแย้งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดลำพูน ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำรวจย่านและการตั้งถิ่นฐานในเมืองเชียงราย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา การพัฒนา กับการเดินทางเคลื่อนที่ของผู้คน = Southeast Asian Studies, Development, and People's Mobility รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และความเป็นชายขอบ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยง ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
พัฒนาการจิตสำนึกและปฏิบัติการทางการเมืองของชาวเสื้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่: รายงานวิจัย รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
อำนาจ พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
หลักช้าง: การสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ไทในใต้คง ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
สวนยางพารากับกระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Rubber plantation and the transformation of socio-economic livelihood in Northern Thai Communities รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
วิธีการศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
รัฐจากมุมมองของชีวิตประจำวัน 1 : รวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 6 ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
ยางพาราในลุ่มน้ำโขง: การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นในลาว กัมพูชา และไทย ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
แม่น้ำแห่งชีวิต : การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
เมียซามูไร ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
มนุษย์กับวัฒนธรรม ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
พลวัตและความยืดหยุ่นของสังคมชาวนา: เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือ และการปรับกระบวนทัศน์ว่าด้วยชุมชนในประเทศโลกที่สาม ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
ประเวศ วะสี อาจารย์แพทย์ผู้เยียวยาสังคม ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
น้ำ 1360 ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
นิเวศน์วิกฤต ความรู้กับวิวาทะ = Ecological Crisis: Knowledge and Debates ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
ท่าเกวียน : บทวิเคราะห์เบื้องต้นว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวนาไทย ท่ามกลางการปิดล้อมของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
ชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แลกการครอบงำเชิงสัญลักษณ์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
ชนชายแดนกับการก้าวข้ามพรมแดน ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
จินตนาการสู่ปี 2000 : นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา? ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
อยู่ชายขอบ มองลอดความรู้ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
เหลียวหลังแลหน้า: พัฒนาการของสังคมศาสตร์ในประเทศไทยกับการเชื่อมต่อสู่วงวิชาการโลก ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
เส้นผมบังภูเขา: ความคิดสามัญเชิงวิพากษ์ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
สังคมไทยตามความคิดและความใฝ่ฝัน ในงานของอาจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
สถานภาพการวิจัยพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทใหญ่ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทำกินในเขตป่า: กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน: พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไร้วัฒนธรรม ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
วัฒนธรรมกับการพัฒนาในภาคเหนือ = Culture and development in Northern Thailand : รายงานผลการศึกษาโครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทยระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2547 ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
วัฒนธรรมกับการพัฒนา: มิติของพลังที่สร้างสรรค์ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
แรงงานข้ามชาติ อัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน: สถานภาพและความเปลี่ยนแปลง ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
พิธีกรรมและความเชื่อล้านนา: การผลิตใหม่ของอำนาจทางศีลธรรม ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์และนโยบาย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ป่าชุมชนภาคเหนือ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ธรรมศาสตร์สัพพสอน ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทะลุกรอบคิดของทฤษฎี ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ความคิดทางประวัติศาสตร์และศาสตร์ของวิธีคิด: รวมบทความทางประวัติศาสตร์ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนาจ และการจัดการทรัพยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรมของ Emile Durkheim ในช่องว่างทางความคิด ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ชนบทกับเมืองสู่ความอยู่ดีมีสุข ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ข้าวโพดแม่แจ่ม : รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการชีวมวลเหลือใช้จากการปลูกและแปรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
การเมืองประชาธิปไตยในท้องถิ่นภาคเหนือ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
การเมืองของราษฎรไทยยุคหลัง (หลัง) ทักษิณ : รวมบทความว่าด้วยเรื่อง ชนชั้นนำ การเลือกตั้ง ผู้มีอิทธิพล คนเสื้อแดงและประชาธิปไตย 100% รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
การมีส่วนร่วมของพลเมืองในหลักธรรมาภิบาล : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ = Engaging citizens in governance รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
สะท้อนย้อนคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชียงใหม่ : การประชุมวิชาการ ; วันที่ 21-22 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้นสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
รายงานวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
มโนทัศน์การดำรงชีพ = Livelihoods รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
คนกับป่า : มุมมองจากรากหญ้า รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ทุนนิยมชายแดน นิคมเกษตรกรรมยางพารา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
"กระเป๋าเงินดิจิทัลในอาลีเพย์: พัฒนาการของเทคโนโลยีการเงินออนไลน์และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศจีน" ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2561 อ.ผานิตดา ไสยรส
"การศึกษารถม้าลำปางในฐานะการท่องเที่ยวเชิงการขนส่ง" ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2561 อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล
พื้นที่ความรู้ มานุษยวิทยา คนสามัญ : 70ปี อานันท์ กาญจนพันธุ์ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทวนคลื่นความคิดกึ่งศตวรรษไทยศึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ถกความคิดสังคมศาสตร์ในสังคมไทย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
เจ้าที่และผีปู่ย่า : พลวัติของความรู้ชาวบ้าน อำนาจ และตัวตนของคนท้องถิ่น ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
จินตนาการทางมานุษยวิทยาแล้วย้อนมองสังคมไทย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
กำกึ๊ดกำปากงานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
จับกระแสสังคมศาสตร์: 50 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ดนตรี ชาติพันธุ์ และการพัฒนาในเขตวัฒนธรรมล้านนา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
Becoming red / กำเนิดและพัฒนาการเสื้อแดงในเชียงใหม่ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
รัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่: การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
รำลึก ๑๔๐ ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
มังกรหลากสี: การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
ย้อนพินิจการประกันคุณภาพอุดมศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา : ความเคลื่อนไหวของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
The Border คน พรมแดน รัฐชาติ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยศ สันตสมบัติ
มานุษยวิทยาศาสนา : แนวคิดพื้นฐานและข้อถกเถียงทางทฤษฎี ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
เครือข่ายพุทธศาสนาของชาวกะเหรี่ยงข้ามแดนไทย-เมียนมาร์ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
โลกาภิวัตน์ รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ผู้หญิง อำนาจ วัฒนธรรมแฟนและชนชั้นใหม่ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น = Introducing cultural studies รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
เริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้น ทฤษฎีมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
Perspective: ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
แผนที่สร้างชาติ : รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ทุนนิยมคาสิโน : เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนกับการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ในลาว รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ยางพาราในลุ่มน้ำโขง : การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นในลาว กัมพูชา และไทย รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล