LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหว: สำรวจฯ ทิศทางของขบวนการเพื่อการปลดแอกในสังคมไทย

เสวนา "ความเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหว: สำรวจเชิงวิพากษ์ต่อลักษณะและทิศทางของขบวนการเพื่อการปลดแอกในสังคมไทย"

- ทำไมขบวนการนี้ฆ่าไม่ตาย แต่งอกใหม่ได้เรื่อยๆ
- ขบวนการที่ไม่มีแกนนำเป็นอย่างไร
- ทำไมต้องออร์แกนิก
- ทำไมต้อง "แกง"
- จุดแข็งและจุดอ่อน
- แนวโน้มและทิศทางการต่อสู้ของขบวนการปลดแอกประเทศไทย
ฯลฯ

วิทยากร

ภัควดี วีระภาสพงษ์
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

ดำเนินรายการโดย รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00-18.00
ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย กลุ่มสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปลดแอก

เชิญติดตามการ Live ใน Facebook เพจ 

โครงการบัณฑิตศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่