LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

ภาพถ่ายกับเทคนิคการถ่ายภาพ ผู้คน ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม

เชิญร่วมงานเสวนา
"ภาพถ่ายกับเทคนิคการถ่ายภาพ ผู้คน ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม"
ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ
วิทยากร/ช่างภาพเจ้าของผลงาน
ก่อนหมดสิ้น-สับขาลาย

 

สักอีสาน

 

ผศ.ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว ดำเนินรายการ
27 กุมภาพันธ์ 2563
10.30 - 12.30 น. ห้องประชุม Common Room ชั้น 4 ตึก 3
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่