LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

ประกาศรายชื่อนศ.ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ให้ได้รับทุน SOC ANP–CMU Alumni 1/2565

ประกาศฯ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีวิตของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SOC ANP – CMU Alumni) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

https://cmu.to/d9WEz

.

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 โดยจะแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ผ่านอีเมลที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในเอกสารการสมัครต่อไป

.

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-5394-3575