LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

ขอเชิญ “บัณฑิต SocAnp รุ่น 55-56 ร่วมงานแสดงความยินดี ถ่ายภาพกับคณาจารย์และรับของที่ระลึก

ขอเชิญ “บัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” รุ่นที่ 55 และรุ่นที่ 56 ร่วมงานแสดงความยินดีฯ และร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์ภาควิชาและรับของที่ระลึก

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น.

ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษนวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (บริเวณทางขึ้น อาคาร 3 ด้านทิศตะวันออก)

ลงทะเบียนรับร่วมงานและรับของที่ระลึกได้ที่ https://cmu.to/oOZEH

 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 - 2564  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลิตบัณฑิตสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นจำนวนมาก และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปได้ทำงานตามสาขาวิชาและใกล้เคียงในหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการทั่วประเทศ และเป็นประจำทุกปีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 – 2563 ครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 และปีการศึกษา 2563 – 2564 ครั้งที่ 56 จะมีขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกเดือนมกราคม 2565 ซึ่งมีความรุนแรงในพื้นที่เป็นวงกว้าง ภาควิชาฯ จึงมิได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 56 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 และบัณฑิตที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ครั้งที่ 55 ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นั้น ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงได้จัด “โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55 – 56” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ (บริเวณทางขึ้น อาคาร 3 ด้านทิศตะวันออก)  ซึ่งบัณฑิตจะสวมใส่ครุยวิทยฐานะเพื่อเข้าฝึกซ้อมใหญ่ในพิธีฯ ทั้งบัณฑิตจะได้ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ และให้รุ่นพี่บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบันได้ร่วมแสดงคามยินดีกับบัณฑิต พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบัณฑิต หลังจบการศึกษา และเพื่อเก็บข้อมูลบัณฑิตจัดเป็นฐานข้อมูลถึงภาวะการมีงานทำ การศึกษาต่อ และความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการทำให้บัณฑิตได้เกิดความภาคภูมิใจและเห็นความสำคัญของสาขาวิชา คณะ และสถาบันที่ตนได้ศึกษามากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ขอรบกวนบัณฑิตรุ่นที่ 55 และ รุ่นที่ 56 ทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับของที่ระลึกได้ที่ https://cmu.to/oOZEH กรณีบัณฑิตไม่สามารถมาร่วมงานฯ ได้ในวันที่ 24 มี.ค. 65 เวลา 15.00-16.00 น. และบัณฑิตประสงค์จะมารับของที่ระลึกเองในวันอื่น หรือ ส่งตัวแทนมารับแทน หรือ ให้ภาควิชาดำเนินการจัดส่งของที่ระลึกไปให้ กรณุแจ้งข้อมูลในระบบลงทะเบียนดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5394-3575