LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษารหัส 64

การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษารหัส 2564

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

เวลา 9:30-16:00 น.

(นำเสนอคนละ 20-25 นาที และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 15 นาที)

ณ ห้องประชุมสีฟ้า อาคาร ๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ID: 364 245 2920 Password 5678 

 

9.30 – 10:10

ความเป็นอิสระของแรงงานอวัตถุ: ตัวตน อุดมการณ์ กับงานที่ออกแบบได้ของนักพัฒนา

รัชกรัณย์ สวัสดี

 

10:15-10:55

วาทกรรมการแสวงหาตัวตนในโลกดิจิทัล: กรณีศึกษากลุ่มค้นหาบุคลิกภาพ MBTI/Enneagram

พศุตม์ ห้วยลึก

 

11:00-11:40

คนนอกคนรุ่นใหม่ คนใน กับรัฐ การช่วงชิงทางการเมืองและการมีบทบาทใหม่ทางสังคม

ปัณณธร ศรีเสน

 

13:00- 13:40

สู่ความเป็นพลเมืองโลก: การย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาเสรีภาพทางเพศของเกย์ชาวจีน กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

พิชชาภา ทุมดี

 

13:45-14:25

กัญชาเพื่อความพึงพอใจ: การเข้าสู่ความเมาและพื้นที่พิเศษของความเมา

ฐิติมาศ คำวงษ์

 

14:30-15:10

Assemblage ของเห็ดถอบ: เห็ด เผาป่า-ผีปลูก-ในป่าของรัฐ-คนเมือง บริโภค

สถาพร จันทร์เทศ

 

15:15-15:55

ชาตินิยม แรงงาน ศิลปะ และการค้า

อรรคพล สาตุ้ม