LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

ข่าวสาร

แนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ของสามัญชนชายขอบแห่งชายขอบในยุคสงครามเย็น

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสวนาวิชาการ

หัวข้อ "แนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ของสามัญชนชายขอบแห่งชายขอบในยุคสงครามเย็น"

วิทยากร: ผศ.ดร.ธิกานต์ ศรีนารา

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดำเนินรายการโดย

คุณรวิพล ลี้มิ่่งสวัสดิ์

นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่