LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

19OCT22

การนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษารหัส 65

 • 9.00-12.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และระบบออนไลน์ Zoom
07OCT22

วิธีวิทยาสำหรับการศึกษาผู้หญิงและเพศสภาพ

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Facebook Live
27SEP22

งานเสวนา  สันติวิธี วิถีครูบาศรีวิชัย

 • 13.00-16.00
 • อาคาร 60 ปี พระราชสิงหวรมหามุนี วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
10SEP22

การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาออนไลน์ และมานุษยวิทยาดิจิทัล

 • 9.00-12.00
 • SB 4107 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12SEP22

สังคมไทยในสายตาของนักวิชาการญี่ปุ่น สังคมญี่ปุ่นในสายตาของนักไทยศึกษา

 • 13.00 – 16.30
 • ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ และระบบออนไลน์ Zoom
06SEP22

เสวนาหนังสือ "Cross-Border Traders in Northern Laos: Mastering Smallness"

 • 9.30-12.00
 • ห้องสีแสด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน facebook LIVE @soanthrocmu
03MAY22

ครูบา พุทธศาสนาในล้านนา และ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์

 • 9.00-12.00
 • ห้องประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และผ่านระบบ ZOOM
25DEC21
23DEC21

ถอดบทเรียนการทำวิจัยมานุษยวิทยาการเมือง: จากสมัชาคนจน คนเดือนตุลา คนเสื้อเหลือง ถึงโบว์ข

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
01DEC21

ประวัติศาสตร์กับมานุษยวิทยาและการวิจัย

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08OCT21

การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษารหัส 64

 • 9:30-16:00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17MAR21

เพศในการเมือง การเมืองในเพศ: ถอดบทเรียนจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ 2020

 • 13.30 – 16.00 น.
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19MAR21

การเร่งความเร็วทางศาสนากับพุทธปฏิบัติการในสังคมไทย

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19FEB21

ผีแห่งสิ่งเล็กๆ: ความกลัวและความเจ็บป่วยในลิตเติ้ลอินเดียของกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13JAN21

แนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ของสามัญชนชายขอบแห่งชายขอบในยุคสงครามเย็น

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16DEC20

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา และระบบการศึกษาในฝรั่งเศส

 • 10.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่