LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

กิจกรรม

03MAY22

ครูบา พุทธศาสนาในล้านนา และ ชาร์ลส์ เอฟ. คายส์

 • 9.00-12.00
 • ห้องประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และผ่านระบบ ZOOM
25DEC21
23DEC21

ถอดบทเรียนการทำวิจัยมานุษยวิทยาการเมือง: จากสมัชาคนจน คนเดือนตุลา คนเสื้อเหลือง ถึงโบว์ข

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
01DEC21

ประวัติศาสตร์กับมานุษยวิทยาและการวิจัย

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08OCT21

การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษารหัส 64

 • 9:30-16:00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17MAR21

เพศในการเมือง การเมืองในเพศ: ถอดบทเรียนจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ 2020

 • 13.30 – 16.00 น.
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19MAR21

การเร่งความเร็วทางศาสนากับพุทธปฏิบัติการในสังคมไทย

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19FEB21

ผีแห่งสิ่งเล็กๆ: ความกลัวและความเจ็บป่วยในลิตเติ้ลอินเดียของกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13JAN21

แนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ของสามัญชนชายขอบแห่งชายขอบในยุคสงครามเย็น

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16DEC20

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา และระบบการศึกษาในฝรั่งเศส

 • 10.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28OCT20

ความเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหว: สำรวจฯ ทิศทางของขบวนการเพื่อการปลดแอกในสังคมไทย

 • 16.00-18.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28OCT20

สัมมนา “ว่าด้วยสินค้า เมือง และการเมือง”

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมสีฟ้า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
06AUG20

สัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19

 • 9.30-16.00
 • ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22JAN20

ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง HEARTBOUND และเสวนา "เพศภาวะ เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์และการแต่งงานข้ามชาติ"

 • 16.30 เป็นต้นไป
 • บ้านวัฒนธรรม ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
01APR20

สัตว์ศึกษา: การก้าวข้ามพรมแดนระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งอื่น

 • 13.00-16.00
 • ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่