LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

คณาจารย์

ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์

  • อาจารย์ประจำภาควิชา

tassanee_cmu@hotmail.com

ความสนใจทางวิชาการ

สังคมสงเคราะห์,สวัสดิการสังคม,จิตวิทยาแนะแนว,การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ประวัติการศึกษา

-สส.ม. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529
-ศศ.บ. (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526

ผลงานทางวิชาการ
(บางส่วน)

ผลงานวิชาการ

  • ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2554). การวิจัยเพื่อการศึกษาการเข้าถึงอัตลักษณ์ของครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์: กลไกการช่วยเหลือแบบเครือข่ายทางสังคม (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2551). รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2549). รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนนำร่องด้านการระงับข้อพิพาท: จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2548). รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ทัศนีย์ ปุวรัตน์. (2547). การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลบำบัดฟื้นฟูเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศในครอบครัวที่อยู่ในเครือข่ายบ้านพักเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา: การเข้าถึงอัตลักษณ์ของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ภาค) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).