LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

คณาจารย์

อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

  • อาจารย์ประจำภาควิชา

poizfujii@gmail.com

ความสนใจทางวิชาการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม, ความสัมพันธ์และปฏิบัติการทางสังคม, พิธีกรรมกับการเปลี่ยนแปลง, การปรับตัวทางวัฒนธรรม, วิธีวิจัยเชิงบูรณาการสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา

ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Cultural Resource Management Program), Kanazawa University, 2018
MPhil. (Cultural Resource Management Program), Kanazawa University, 2015
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556

ผลงานทางวิชาการ
(บางส่วน)

ผลงานวิชาการ

  • กนกวรรณ สมศิริวรางกูล. (มกราคม-มิถุนายน 2561). การศึกษารถม้าลำปางในฐานะการท่องเที่ยวเชิงการขนส่ง. วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30, 137-158.