LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

หนังสือวิชาการเผยแพร่

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ,รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ,อ.รังสรรค์ ประทุมวรรณ์ ,ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล , อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล, รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, อ.ผานิตดา ไสยรส, อ.ดร.ชาญ พนารัตน์ (บก.)

บทนำ-ชาญ พนารัตน์ 1.พัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยา-วสันต์ ปัญญาแก้ว 2.โครงสร้างและสถาบันสังคม-รังสรรค์ ประทุมวรรณ์ 3.อัตลักษณ์-อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 4.ครอบครัว-กนกวรรณ สมศิริวรางกูล 5.เศรษฐกิจ&6.เมืองสมัยใหม่-ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์ 7.การพัฒนา-ผานิตดา ไสยรส 8.กีฬากับสังคม-ชาญ 9.สังคมสูงวัย-ผานิตดา 10.ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม-อานันท์ กาญจนพันธุ์. สั่งซื้อ http://www.cmubook.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=68161&category_id=300301&option=com_virtuemart&Itemid=100014

2021

ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมา ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ที่ http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a{u0E02}{u0E27}{u0E31}{u0E0D}{u0E0A}{u0E35}{u0E27}{u0E31}{u0E19}+{u0E1A}{u0E31}{u0E27}{u0E41}{u0E14}{u0E07}/a|a2c7d1adaad5c7d1b9+bad1c7b4e1a7/1%2C1%2C25%2CB/frameset&FF=a|a2c7d1adaad5c7d1b9+bad1c7b4e1a7&25%2C%2C25/indexsort=c

2020

กษัตริย์คือ (อะ)ไร?:มานุษยวิทยาสำหรับเยาวชน

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ แปล; เดวิด เกรเบอร์ และนิกา ดูบรอฟสกี เขียน; พนา กัณธา บรรณาธิการแปล

ผู้คนส่วนมากมีความเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่ากษัตริย์ กล่าวคือ การคิดว่าการปกครองโดยกษัตริย์เป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่มันไม่จริงเลย ความเข้าใจผิดประการต่อมาก็คือ การคิดว่าบรรดาผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอดีตอันไกลโพ้นมอบอำนาจทั้งหมดที่มีให้แก่กษัตริย์ ด้วยการให้เหตุผลว่าคนสมัยก่อนนั้นโง่เง่า ... "กษัตริย์คือ (อะ)ไร?:มานุษยวิทยาสำหรับเยาวชน" วางขายในร้านหนังสือทั่วไป และสามารถสั่งซื้อได้ทาง: https://www.messenger.com/t/illuminationseditions

2020

ความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน

อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์ บก.;ธัชชนก สัตยวินิจ;ชิษณุพงศ์ นิธิวนา;สุระ จันทร์แดง;พิราอร ตรีเจริญชัยวัฒน์;วิสุทธิ์ เวชวร

ความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน วิจิตร ประพงษ์ บก. ผู้เขียน: ธัชชนก สัตยวินิจ;ชิษณุพงศ์ นิธิวนา;สุระ จันทร์แดง;พิราอร ตรีเจริญชัยวัฒน์;วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์;ธีรพงศ์ เกตุมณี ซื้อเองที่สนง.ภาควิชาสังคมวิทยาฯ ชั้น 3 ตึก 3 คณะสังคมศาสตร์ มช ราคา 150 บาท สั่งซื้อออนไลน์ ราคา 180 บาท(รวมค่าส่งปณ.ลงทะเบียนแล้ว) โอนเงินทางบัญชี โครงการตำราภาควิชาสังคมวิทยาฯ มช. ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 456-0-21835-8 (ส่งสลิบโอนเงินและที่อยู่จัดส่ง ทาง inbox เพจ Department of Sociology and Anthropology, CMU)

2020

จุดตัดของเรื่อง "ต้องห้าม" ในพื้นที่ความรู้

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ,อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์ , อ.ดร.ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ, ผศ.ดร.วาสนา ละอองปลิว, อ.วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล, ผศ.ดร.อัจฉรา รักยุติธ

จัดพิมพ์โดย โครงการการสร้างพื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2020

"สังคมวิทยาประวัติศาสตร์และความคิดเรื่องเวลาในศิลปะอวองต์-การ์ด" ใน วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

การทบทวนองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีแนวทางใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์ และเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนของการแลกเปลี่ยนบทสนทนาทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับมุมมองและวิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ...สั่งซื้อหนังสือได้ทาง https://m.se-ed.com/Detail/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8

2020

ว่าด้วยเวลาอนาคต:วิพากษ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นเส้นตรงและข้อถกเถียงระหว่าง Kojève กับ Althusser

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

ใน มนุษยศาสตร์สาร. Vol.21 No.3. September-December 2020. ดาวน์โหลดได้จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JHUMANS/article/view/244108/166512

2020

"โลก ความจริง และการเมือง: ภววิทยาแห่งความหลากหลายและโลกกับการเปลี่ยนโลกในความคิดของอแล็ง บาดิยู" ใน On Truth ว่าด้วยความจริง

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

สั่งซื้อได้ที่ m.me/illuminationseditions

2019

เขียนชนบทให้เป็นชาติ

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

สั่งซื้อได้ที่ https://www.matichonbook.com/p/2384/เขียนชนบทให้เป็นชาติ.html

2019

China in Laos: Enclave spaces and the transformation of borders in the Mekong Region ในวารสาร The Australian Journal of Anthropology

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/taja.12319

2019

พัฒนาการการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในรัฐสยาม ใน วารสารสังคมศาสตร์

อ.ดร.ชาญ พนารัตน์

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jss/article/view/192548/139387

2019

คน/ช้าง/การเคลื่อนย้าย และชีวิตเร่ร่อนในโลกสมัยใหม่ ใน วารสารสังคมศาสตร์

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว เสาวรีย์ ชัยวรรณ

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jss/article/view/187706/139385

2019

ชนบทศึกษาในสังคมวิทยาความรู้

รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง ยุคล พิทักษา และสุรพจน์ มงคลเจริญสกุล

สามารถซื้อได้ที่ห้องภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) หรือ โทรสั่งซื้อที่ 053-943-546

2019

ปฏิบัติการศาสนา ทุนจิตวิญญาณกับการเมืองวัฒนธรรมจีนในชายแดนไทยภาคเหนือ

รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

http://www.chulabook.com/description.asp?barcode=9786163983763

2019

ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

http://www.cmubook.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=60954&category_id=300301&option=com_virtuemart&Itemid=100014

2019