LOADING... Please wait...

Publications

"โลก ความจริง และการเมือง: ภววิทยาแห่งความหลากหลายและโลกกับการเปลี่ยนโลกในความคิดของอแล็ง บาดิยู" ใน On Truth ว่าด้วยความจริง

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

สั่งซื้อได้ที่ m.me/illuminationseditions

2019

เขียนชนบทให้เป็นชาติ

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

สั่งซื้อได้ที่ https://www.matichonbook.com/p/2384/เขียนชนบทให้เป็นชาติ.html

2019

อัตลักษณ์: การทบทวนทฤษฏีและกรอบแนวคิด

ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2018

การย้ายถิ่นแบบชั่วคราวแต่ยาวนานของแรงงานไทยแบบผิดกฎหมายในฝรั่งเศส

อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์

ตีพิมพ์ใน วารสารพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

2018

CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

เนื้อหาใน “CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21” การเมืองชีวิต: ภววิทยาแห่งชีวิตจาก Foucault ถึง Deleuze, ความคิดเรื่องพหุชน ในปรัชญาแบบ Spinoza, ข้อเสนอของ Maurizio Lazzarato ว่าด้วยเครื่องจักรแห่งสัญญะกับการสร้างซับเจคในระบบ- ทุนนิยมความรับรู้, เงินในระบบทุนนิยมความรับรู้: สัญญะ เครื่องจักร และค่าเช่า, วิธีวิทยาแห่งการปฏิวัติแบบเลนินนิสต์ของ Negri ดูรายละเอียดใน https://www.facebook.com/illuminationseditions/photos/a.648102225378436/916546478534008/?type=3&theater

2018

คาสิโนชายแดน

ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

ดูรายละเอียดหนังสือ "คาสิโนชายแดน" ที่จัดพิมพ์โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ได้ที่ Academia.edu

2018

แผนที่สร้างชาติ : รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

“ทุกวันนี้ คนทั่วไปอาจเปิดดูแผนที่ในโทรศัพท์มือถือและมีส่วนร่วมแก้ไขได้อย่างง่ายดาย จนแทบไม่ได้สังเกตว่าเทคโนโลยีการทำแผนที่ มีความเป็นมาอย่างไร เรื่องของการทำแผนที่สมัยสงครามเวียดนามซึ่งเป็นต้นแบบของแผนที่ของราชการและของเอกชนอีกหลายฉบับ รวมทั้งกูเกิ้ลแมปมีประวัติที่น่าสนใจ เช่นเดียวกัน การสำรวจของนักวิชาการซึ่งมีส่วนร่วมในการทำแผนที่หฉบับนั้นและได้สร้างผลงานที่เป็นต้นแบบของการศึกษาหมู่บ้าน และวัฒนธรรมชุมชนก็เป็นประวัติของวงการวิชาการไทยที่น่าเรียนรู้” https://www.facebook.com/commerce/products/1609143022496361/?rid=648010588720933&rt=6

2018

หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

“ว่าด้วยรูปแบบและกลไกของเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละรัฐ/ ประเทศ ทั้งในแง่ของจุดกำเนิด พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ผลกระทบ เงื่อนไขความสำเร็จ และความล้มเหลว โดยเชื่อมโยงกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และชี้ให้เห็นว่า พลวัตของเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ซับซ้อน..." โปรดดูเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/BookRepublicChiangMai/posts/%5Bbook-re:commendation%5D-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81/1718121784933362/

2018

รำลึก ๑๔๐ ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย

ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว ,รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง , ชัยพงษ์ สำเนียง (บก.ร่วม)

"หากจะจดจำ เราจะจารึกจดจำเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยอย่างไร มากไปกว่านั้น ท่าทีการจดจำของเราอาจจะนำไปสู่การทำความเข้าใจปรากฏการณ์ครูบาล้านนาในแง่มุมใหม่ๆ..." โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน https://www.facebook.com/khrubasrivichai/

2018

"การศึกษารถม้าลำปางในฐานะการท่องเที่ยวเชิงการขนส่ง" ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2561

อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล

2018

"กระเป๋าเงินดิจิทัลในอาลีเพย์: พัฒนาการของเทคโนโลยีการเงินออนไลน์และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศจีน" ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2561

อ.ผานิตดา ไสยรส

2018

อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

“อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย” เล่มนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะแห่งการปกครองของรัฐ (statecraft) การสร้างรัฐชาติ และการสร้างอัตลักษณ์ประชากรผ่านวัตถุเอกสารของราชการอย่างบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์การเขียนพลเมือง ตลอดจนอัตลักษณ์เอกสารของชนผู้เป็นอื่นของรัฐไทย สามารถสั่งซื้อได้ที่ Book Re:public และ http://cmupress.cmu.ac.th/product-details.php?isbn=9786163983459

2018

เครือข่ายสุขภาพชายแดนและบริการสุขภาพพื้นฐาน : การส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ เขียนร่วมกับ พัชรีพรรณ ระหว่างบ้าน

http://search.lib.cmu.ac.th/search~S0?/a{u0E40}{u0E17}{u0E1E}{u0E34}{u0E19}{u0E17}{u0E23}{u0E4C}/a|b7e0bed4b9b7c3ec/1%2C5%2C12%2CB/frameset&FF=a|b7e0bed4b9b7c3ec+bed1aac3d2b9d8c3d1a1c9ec&3%2C%2C8/indexsort=-

2018

Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม ของเก่งกิจ กิตติเรียงลาภเป็นผลงานในภาคภาษาไทยเล่มแรกที่นำพาเราไปรู้จักกับ Autonomia ขบวนการความคิดทฤษฎี ที่เปิดทางไปสู่การศึกษาระบบทุนนิยมในแง่มุมใหม่และการตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ของสังคมคอมมิวนิสต์อีกครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://readery.co/9786168051047

2017

Perspective: ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

"มุมมองนิยมวางอยู่บนฐานคิดที่มองว่ามุมมองสร้างซับเจค ที่อมนุษย์ก็คิดว่าตนเองเป็นมนุษย์ และการเป็นมนุษย์ซึ่งมาพร้อมกับมุมมองเกี่ยวกับตนเองและสภาพแวดล้อม ก็ทำให้อมนุษย์มีสถานะเป็นซับเจค" โปรดดูรายละเอียดที่ https://www.turn-books.com/product/perspective-%E0%B8%A0%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1/

2017