LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

รายชื่อวิทยานิพนธ์

การรับคริสตศาสนากับการปรับตัวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนอาข่าในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.สรินยา กิจประยูร ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

1998

กระบวนการปรับตัวขององค์กรชลประทานราษฎร์ต่อการเปลี่ยนแปลง การเกษตร : กรณีศึกษาฝายเหมืองใหม่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสาโรจน์ แววมณี ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ ตันกิมยง

1998

การสร้างความเป็นหญิงชายทางสังคมและ จริยธรรมในชุมชนลาหู่ : กรณีศึกษาหญิงลาหู่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางชลดา มนตรีวัต ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

1998

ความคาดหวังของครอบครัว และบทบาทของลูกสาวใน "ชุมชนค้าประเวณี" : กรณีศึกษา หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายนิวัตร สุวรรณพัฒนา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ฉลาดชาย รมิตานนท์

1997

ระบบพ่อเลี้ยงกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดการแรงงานในชุมชนสวนเมี่ยงของลุ่มน้ำ แม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.นิตยา วงศ์วีระพันธ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ ตันกิมยง

1997

เรื่องเล่าว่าด้วยความรู้สึกต่ำต้อยของชาวลาหู่ คริสเตียนในภาคเหนือของประเทศไทย : การศึกษาประสบการณ์ทางสังคม (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายโยอิจิ นิชิโมโต ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

1997

ปัญหาการนิยามความหมายของป่า และการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ : กรณีศึกษาชาวลาหู่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสมบัติ บุญคำเยือง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

1997

พิธีกรรมเพื่อสืบทอดความเป็นชาติพันธุ์ของชาวเขายากจน : การศึกษาการปรับตัวทางวัฒน-ธรรมของชาวเขาเผ่าลีซอ ในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายทวิช จตุวรพฤกษ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

1995

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของสภาตำบล : กรณีศึกษาสภาตำบลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายจีระพัฒน์ หอมสุวรรณ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย

1995

การปรับตัวของชาวนาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ศึกษากรณี : การประกอบอาชีพนอกไร่นากับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายเดโช ไชยทัพ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

1995

อำนาจการต่อรองในระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาของกลุ่มชาวนาในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.รุ่งรัตน์ ชมาฤกษ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ ตันกิมยง

1995

การจัดการที่ดินภายใต้ระบบการเกษตรแบบมีพันธสัญญา : ศึกษากรณีเกษตรกรผู้ปลูกพืชพานิชย์ ในเขตกิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

1994

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสุขาภิบาลอาหารในชนบทหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดลำปาง (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.กนกแก้ว สุขุมาลวรรณ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

1994

การปรับตัวขององค์กรเพื่อการจัดการชลประ- ทานท้องถิ่น ต่อกระบวนการแทรกแซงระบบสาธารณะของรัฐ ศึกษากรณีการจัดการเหมืองฝายในลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.พัชรี อาจหาญ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ ตันกิมยง

1994

พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งกับจิตสำนึกทางการเมืองของคนเชียงใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 13 กันยายน 2535 : กรณีศึกษาเขตอำเภอหางดง (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสมชาย ติลังการณ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

1994