LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

รายชื่อวิทยานิพนธ์

การนำเสนอความเป็นตัวตนของผู้หญิงบริการในสถานบันเทิงบาร์เบียร์ จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.โสภิดา วีรกุลเทวัญ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ฉลาดชาย รมิตานนท์

2001

การเมืองในการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.มธุรส ศิริสถิตย์กุล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2001

การเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชน จังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายวิเศษ สุจินพรหม ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ฉลาดชาย รมิตานนท์

2001

คนชายขอบกับกระบวนการสร้างเวทีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากร (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.เนตรดาว ยั่งยุบล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2001

ฝิ่นกับคนม้ง: พลวัตความหลากหลายและความซับซ้อนแห่งอัตลักษณ์ของคนชายขอบ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.อรัญญา ศิริผล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2001

การบริโภคสินค้าเงินผ่อนและการโต้ตอบของผู้บริโภคสินค้าในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ลัดดา ประสพสมบัติ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

2001

การจัดการความขัดแย้งในป่าชุมชนของชาว ปกาเกอญอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.กริ่มกมล มหัทธนวิศัลย์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2000

การก่อตัวของ “ความสัมพันธ์เชิงหนี้สิน” ในหมู่ชาวนาผู้ผลิตพืชพาณิชย์เขตอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสุเทพ แสนมงคล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

2000

การสร้างอุดมการณ์สิ่งแวดล้อมนิยมในโฆษณา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.เนตรดาว แพทย์กุล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2000

กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์และการปรับเปลี่ยนบทบาทหญิงชายในชุมชนปกาเกอะญอ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ศริณทิพย์ หมั้นทรัพย์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2000

พัฒนาการของความหมาย “การพัฒนาชนบท” ในสังคมไทย : ศึกษาการให้ความหมายในกรณี “หมู่บ้านพัฒนาดีเด่น” แห่งหนึ่งในภาคเหนือ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายศุภชัย เจริญวงศ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา

1999

การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาการจัดการไร่หมุนเวียนของชาวปกาเกอญอในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายเจษฎา โชติกิจภิวาทย์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

1999

การสร้างความหมายเกี่ยวกับชุมชนในกระบวนการผ้าป่าข้าวภายใต้บริบทของงานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ในจังหวัดพะเยา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางอริยา เศวตามร์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

1999

เครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงในระบบรับเหมาช่วง : กรณีศึกษาการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.กนกพร ดีบุรี ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ฉลาดชาย รมิตานนท์

1999

พลวัตของความขัดแย้งในการเข้าถึงพื้นที่ป่า : กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าชุมชนในจังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายพฤกษ์ เถาถวิล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

1999