LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

รายชื่อวิทยานิพนธ์

ความเป็นชายขอบและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาชาวดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.วาสนา ละอองปลิว ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2003

การช่วงชิงอัตลักษณ์ "กะเทย" ในงาน คาบาเรต์โชว์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2003

กระบวนการประทับตราบาปจากสังคม : กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับการเสพยาบ้าในจังหวัดเชียงราย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วารุณี ภูริสินสิทธิ์

2003

พลวัตของความรู้ท้องถิ่นในฐานะปฏิบัติการของการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรบนที่สูง : กรณีศึกษาชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายอะภัย วาณิชประดิษฐ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2003

ภาพเสนอผู้หญิงในวรรณกรรมไทยช่วงทศวรรษ 2530: วิเคราะห์ความโยงใยกับประเด็นทางสังคม (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายเสนาะ เจริญพร ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

2003

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนป่าเมี่ยง: กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ณัฐณีย์ ทวีผล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลยฺ์

2003

การเมืองของสุนทรียภาพผ้าซิ่นตีนจกกับกระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมแม่แจ่ม (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายปราโมทย์ ภักดีณรงค์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2003

การเมืองวัฒนธรรมของความเป็นอื่นในพื้นที่สื่อ: การต่อสู้ทางวาทกรรมว่าด้วยพลังงาน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสุรสม กฤษณะจูฑะ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2003

กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตรกรรมของหมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายไททัศน์ ภัยพิลัย ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

2003

พลวัตของกระบวนการชุมชนในการจัดการปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์: กรณีศึกษาบ้านดงขี้เหล็ก ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายอภิเดช ชัยราชา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

2003

วาทกรรม “ความสวย” อัตลักษณ์วัฒนธรรมการบริโภค: กรณีศึกษานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ฉลาดชาย รมิตานนท์

2003

ทุนทางวัฒนธรรมและการช่วงชิงอำนาจเชิงสัญลักษณ์ของชุมชนชาวปกาเกอะญอ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายวินัย บุญลือ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2002

พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอำนาจในชีวิต ครอบครัวและบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้ผลกระทบของการพัฒนา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา

2002

ลื้อผานม: "การผัวพันทางวัฒนธรรม" ในพื้นที่ท่องเที่ยว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสันติพงษ์ ช้างเผือก ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2002

กระบวนการสร้างความรู้ชายขอบในวิกฤตการณ์สุขภาพ: กรณีศึกษาสำนักทรงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายธวัช มณีผ่อง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2002