LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

รายชื่อวิทยานิพนธ์

การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางสังคมของคนในชุมชนแออัด: กรณีศึกษาชุมชนหัว ฝายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.นิศากร รพีพัฒน์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์

2006

แนวคิดและการต่อสู้ของ “เฟมินิสต์” ชาวบ้านในชุมชนแออัดสองแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.สมยุภัทร เสียงสุวรรณ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2006

การเคลื่อนไหวทางสังคมกลุ่มเครือข่ายสุราพื้นบ้าน: กรณีเครือข่ายสุราพื้นบ้าน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายอรรถพล วงศ์ชัย ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2006

ความเจ็บป่วย อำนาจ และปฏิบัติการของการแพทย์ชีวภาพ: เรื่องเล่าจากโรงพยาบาลชุมชน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายอติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2005

การเป็นผู้หญิงทำงาน: ผู้หญิงขายเครื่องสำอางในตลาดวโรรส (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.นาฏยา พงษ์เกียรติก้อง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2005

ความหลากหลายและวิวาทะเกี่ยวกับการจัดการ น้ำ: กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองฝายวังไฮ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.พัชรินทร์ บัวลอย ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2005

การเมืองของการอ้างสิทธิในการถือครองที่ดินระดับท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายคมกฤษ์ จันกลิ่น ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2005

แม่ชี: โลกของผู้หญิงที่ถูกลืม (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2005

การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในความหมายและเงื่อนไขที่หลากหลายของเกษตรกร: กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.พัชรินทร์ คำแปง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

2004

คุกหญิงกับการเลื่อนไหลและหลากหลายของเพศสภาพ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ศิริจินดา ทองจินดา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2004

การก่อรูปทางอัตลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา: กรณีศึกษาชุมชนสันติอโศก (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ขัตติยา ขัติยวรา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2004

การเรียกร้องสิทธิของคนจน: กรณีการระเบิดของโรงงานอบลำไย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.รัชนี นิลจันทร์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2004

กระบวนการเข้าสู่ความเป็นแก๊งและวัฒนธรรมย่อยของแก๊งวัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่: กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นเอ็นดีอาร์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.สุธาทิพ ลาภสมทบ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

2004

การให้ความหมายทางสังคมของ “สุขภาพแบบองค์รวม” โดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.กิ่งพิกุล ชำนาญคง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

2004

ความเป็นชายขอบและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาชาวดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.วาสนา ละอองปลิว ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2003