LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

รายชื่อวิทยานิพนธ์

การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอน: การศึกษากิจกรรมจากความทรงจำกรณี "ถังแดง" ในชุมชนลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2009

บ้านกับการบริโภค: การสร้างความเป็นบ้านของ “คนเมือง” ในยุคโลกาภิวัตน์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.สุทธินี บิณฑวิหค ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2009

การต่อรองและผลิตซ้ำอัตลักษณ์ คนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาชาวไทใหญ่พลัดถิ่นในเมืองเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ออมสิน บุญเลิศ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2009

วาทกรรมว่าด้วยปลาบึกในเชียงของ: การต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในลุ่มน้ำโขง (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายพิพัฒน์ ธนากิจ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2009

ยุทธศาสตร์การปรับตัวของชาวบ้านเพื่อการดำรงตนอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว: กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่เย็นตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.สุวิชชา พักกระสา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2009

ความทรงจำร่วมของคนลื้อพลัดถิ่นกับประเพณีประดิษฐกรรม (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.นิชธิมา บุญเฉลียว ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2009

เรื่องเล่าคนพลัดถิ่น: กรณีศึกษาผู้หญิงม้งพลัดถิ่นกลุ่มหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.กัลยา จุฬารัฐกร ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2008

อัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติคืนถิ่นกับการต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในจังหวัดลำปาง (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2008

มายาคติและความรุนแรงของภาพแสดงแทน “ชาวเขา” ในแบบเรียน บทเพลง และภาพยนตร์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสุนทร สุขสราญจิต ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2008

บังเหียน แส้ อาน คน: วัฒนธรรมและการดำรงอยู่ ของแฟนอาชา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายพสุธา โกมลมาลย์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

2008

ความซับซ้อนในอัตลักษณ์ของ “แรงงานนอกระบบ”: กรณีศึกษาคนงานหญิงผลิตผ้าฝ้าย ทอมือในจังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ธัญลักษณ์ ศรีสง่า ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2007

การเป็นลูกชายชาวนา: การต่อรองกับความ ไม่มั่นคงทางอาชีพของคนหนุ่มในภาคเหนือของประเทศไทย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ธีร์วนี วงศ์ทองสรรค์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2007

การปรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศของผู้หญิงม้งค้าผ้าใยกัญชงจากหมู่บ้าน สู่ตลาดค้าผ้า (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.กรองทอง สุดประเสริฐ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2007

พลวัตของการอ้างสิทธิในการควบคุมและจัดการที่ดินในเขตป่า: กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงโปว์ บ้านหนองหลัก อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.หทัยกานต์ สังขชาติ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2007

พลวัตของชุมชนในการจัดการปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาบ้านสันเหนือ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายไชยมงคล จันทร์ตา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2006