LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

รายชื่อวิทยานิพนธ์

ผู้หญิงม้งชายขอบ: การเปิดพื้นที่และการเพิ่มพลังต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศในบริบทข้ามถิ่น (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.เสาวณีย์ น้ำนวล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2011

การสร้างพื้นที่ทางสังคมของชาวขมุในอำเภอเวียงแก่น ภายใต้บริบทของการ เป็นชายขอบ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายธนุพงษ์ ลมอ่อน ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2011

กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรในระบบอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายนาวิน โสภาภูมิ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2011

กลยุทธ์ที่หลากหลายในการดำเนินชีวิต และการต่อรองของแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาแรงงานสตรีไร้ที่ดินทำกิน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ปรีญาวัลย์ ใจปินตา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2011

กระบวนการกลายเป็นกึ่งกรรมกรของหมู่บ้านชานเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสว่าง มีแสง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2011

ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ภาพสะท้อนจากเรื่องเล่าของครูไทยพุทธ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.สิริไพลิน สิงห์อินทร์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2011

การเมืองว่าด้วยเป็ดไล่ทุ่ง: วาทกรรมไข้หวัดนก และการต่อรองของเกษตรกร (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.กรรณิกา อุสสาสาร ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2011

วัยรุ่นชาติพันธุ์ชายขอบกับการปรับตัวในเมืองเชียงใหม่: กรณีศึกษาวัยรุ่นปกาเกอะญอ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.จุไรพร จิตพิทักษ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2010

กลยุทธ์การผลิตทางการเกษตรในการช่วงชิงความหมาย “การพัฒนา” ในระดับท้องถิ่นของภาคอีสาน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.ธนพร ศรีสุขใส ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2010

การเมืองเรื่องพื้นที่ของตลาด “ชาวเขา” กับยุทธศาสตร์ในการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีศึกษาลาหู่เชเล (มูเซอดำ) บนดอยมูเซอ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสุรเดช ลุนิทรานนท์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2010

พิพิธภัณฑ์ชาติ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น: พื้นที่ของการให้ความหมายและการรับรู้ต่ออดีตของลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

2010

การเปิดพื้นที่และอัตลักษณ์ของเยาวชนม้งในเมืองเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.มยุรินทร์ บุญพิทักษ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2010

แม่ค้าไทใหญ่พลัดถิ่น กับการปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมในบริบทสภาวะก้ำกึ่งเชิงโครงสร้างในเขตเมืองเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.กิ่งแก้ว ทิศดึง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2010

การเปลี่ยนแปลงและการควบคุมการทำฟาร์มไก่ไข่: ผู้ผลิตรายย่อย ชุมชนและธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายจิรวัฒน์ รักชาติ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล

2010

การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศในแบบหญิงรักหญิง: ฉากชีวิตที่แตกต่างหลากหลายของกลุ่มแรงงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.รัชนีชล ไชยลังการ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2010