LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

รายชื่อวิทยานิพนธ์

วิทยาลัยพระคริสตธรรมกะเหรี่ยงและประสบการณ์ของเยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณพรมแดนไทย-พม่า (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวภัทรดา ฤทธิ์แตง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

2014

การจัดการร่วมในฐานะพื้นที่ต่อรองเพื่อสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นของเครือข่ายการจัดการทรัพยากร ในจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวบุญตา สืบประดิษฐ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2014

สตรีกับปฏิบัติการความเป็นผู้นำ: กรณีศึกษาผู้นำสตรีจีนคริสต์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวสุมิตรา โจสรรค์นุสนธิ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2013

การช่วงชิงความหมายเพื่อเข้าถึงพื้นที่แห่งความคลุมเครือของแนวเขตป่า: กรณีศึกษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายพุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2013

การเมืองวัฒนธรรมของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทย: กรณีศึกษาขบวนการดะวะห์ในจังหวัดเชียงราย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสมัคร์ กอเซ็ม ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2013

การประกอบสร้างความกลัว และการเมืองว่าด้วยการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายนพพล อาชามาส ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2013

ซอล่องน่าน: พลวัตการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม ของเพลงพื้นบ้านไทยภาคเหนือ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายชุติพงศ์ คงสันเทียะ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2013

อ่านแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”: บทสะท้อนการต่อสู้เชิงปฏิบัติการวาทกรรมทางการเมืองของรัฐและกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายธันยวัฒน์ คำปา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

2013

ลื้อชายแดน: ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และความเป็นถิ่นฐานของชาวลื้อที่เมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.เสาวรีย์ ชัยวรรณ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2012

ปฏิบัติการช่วงชิงความรู้เรื่องพลังงานจากถ่านหิน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวกิติมา ขุนทอง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2012

การเมืองวัฒนธรรมของคนหนุ่มสาวในการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่: กรณีศึกษากลุ่มผู้นำหนุ่มสาวของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายกุศล พยัคฆ์สัก ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2012

กลไกการปฏิบัติการของเกษตรเชิงพาณิชย์และการต่อรองของเกษตรกรในเครือข่ายการผลิตหอมหัวใหญ่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวสุพรรณี สมศรีใส ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2012

การต่อรองความหมายของงานในอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร: กรณีศึกษาคนงานผลิตอาหารแช่แข็งจังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสืบสกุล กิจนุกร ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2011

การเมืองของการสร้างภาพตัวแทนทางชาติพันธุ์ในพื้นที่การท่องเที่ยว: กรณีศึกษาโฮมสเตย์ชาวลาหู่ บ้านยะดู (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.สาริณีย์ ภาสยะวรรณ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

2011

ผู้หญิงม้งชายขอบ: การเปิดพื้นที่และการเพิ่มพลังต่อรองความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศในบริบทข้ามถิ่น (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

น.ส.เสาวณีย์ น้ำนวล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2011