LOADING... Please wait...

Past Thesis Titles

หม้อห้อมทุ่งโฮ้ง: การสร้างความเป็นของแท้ในสินค้าทางวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่)

นายอานนท์ พลแหลม ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

2017

การสร้างความหมายของเมืองบุรีรัมย์ในฐานะ “มหานครแห่งกีฬา” (หลักสูตรใหม่)

นายฐากูร ข่าขันมะลี ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2017

การศึกษาเปรียบเทียบวิกฤตความเป็นแม่ของผู้หญิงชนชั้นล่างในองค์กรสวัสดิการสังคมของรัฐและเอกชน (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวดลศม เจริญธรรม ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2016

การค้าข้าวข้ามโขง: กรณีศึกษาการต่อรองทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พรมแดนไทย-ลาว (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวอรุษา ปัญญากดแก้ว ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2016

ชมรมผู้สูงอายุ: จากพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมสู่การปรับตัวในสังคมสมัยใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายธนากร อัฏฐ์ประดิษฐ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2016

พื้นที่ออนไลน์กับการก่อตัวของกลุ่ม “พลเมืองเน็ต” ในยุควิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556-2559 (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

2016

พลวัตการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ผลิตวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอในภาคเหนือของประเทศไทย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวสนทนา มณีรัตนชัยยง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2016

พัฒนาการและการเคลื่อนไหวของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายยงยุทธ เรือนทา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2015

การปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ประเภท “ข้าวโพด”: กรณีศึกษาชุมชนปกาเกอะญอ บนพื้นที่สูง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายสุรพจน์ มงคลเจริญสกุล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2015

ดนตรีข้ามพรมแดน: การทำงานวัฒนธรรมของนักดนตรีกะเหรี่ยงในอาณาบริเวณชายแดนไทย-พม่า (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวจารุวรรณ อุทาปา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2015

“แม่ค้าถุงพลาสติกอีสาน” ในโลกสมัยใหม่: จากสังคมชาวนาสู่ระบบสังคมเศรษฐกิจแบบเงินตรา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวยุคล พิทักษา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2015

พิธีกรรมงานบุญกับการต่อรองอัตลักษณ์ข้ามพรมแดนไทย-กัมพูชา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวสุจารวี โคตพันธุ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

2015

อาหารในกาดบ้านฮ่อ: การข้ามพรมแดนทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และศาสนา (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นายนิรันดร์รักษ์ ปาทาน ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2015

การแพทย์พื้นบ้านกับการเยียวยารักษาความเจ็บป่วยทางจิตใจในสังคมไทยภาคเหนือ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวณัฐยา สมวะเวียง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

2015

การเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้า: ถนนคนเดินวันอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่ (หลักสูตรพัฒนาสังคม)

นางสาวจิตติมา จันทะวงษ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

2015