LOADING... กำลังโหลด..กรุณารอสักครู่

นักศึกษาวิจัย

การเปิดเผยและการยอมรับความหลากหลายทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดกำแพงเพชร

ลิลิต วรวุฒิสุนทร ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชีรา ทองกระจาย

2019

การจัดการและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ (HUL): กรณีศึกษาจากพื้นที่ แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาพร เก่งพานิช ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2019

การเคลื่อนบ้ายข้ามแดนและการเติบโตของเมืองในพื้นที่อาณาบริเวณชายแดน (แม่สาย ท่าขี้เหล็ก-เมืองยอง)

เสาวรีย์ ชัยวรรณ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2019

Consumer Culture and Global Commodity Network of Vintage Clothing in Jatujak Market

ชัยพร สิงห์ดี ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

2018

ความท้าทายต่อความมั่นคงในการดำรงชีพของชุมชนชายฝั่งในท้องทะเลอันดามัน กรณีศึกษา เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนสี่หมู่บ้าน (เขตเล-เสบ้าน) จังหวัดตรัง และเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

วิสุทธิ์ ทองย้อย ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2018

“ฟรีดอมเทรดเดอร์”: การเป็นแรงงานดิจิทัลใต้ระบบทุนนิยมการเงิน

ธีรพงศ์ เกตุมณี ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2018

ศาสนาของคนหนุ่มสาวยุคใหม่: กระแสความนิยมนักสร้างแรงบันดาลใจกับหนังสือพัฒนาตนเองใต้กระแสเสรีนิยมใหม่

ภัทริยา คงธนะ ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2018

นาคในฮีตฮอย : ความหมายในปรัมปราคติและเค้าโครงทั่วไป

วรเมธ ชัยมงคล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

2017

ซอแรง: การปิดล้อม การต่อต้าน และการสร้างส่วนรวม

พีรณัฐ พฤกษารัตน์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2017

กลยุทธการปรับตัวเพื่อการดำรงชีพของกลุ่มแรงงานใน “สวนกล้วยจีน” บริเวณชายแดนไทย-ลาว

นายรัฐชาติ นันทแกล้ว ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

2015

การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นคนน่านในยุคโลกาภิวัตน์ผ่านประเพณีการแข่งเรือยาว

สุธีรา คณะธรรม ระดับ ปริญญาเอก , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2015

การสร้างอัตลักษณ์และพื้นที่ทางสังคมของชาวลีซูสันลมจอยในเมืองเชียงใหม่

นางสาวกรรณิการ์ แสงไตรลักษณ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2013

การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากระบบยังชีพไปสู่ระบบตลาด: กรณีศึกษาบ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวเรวดี เจริญยิ่ง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2013