LOADING... Please wait...

Research Students

การสร้างตัวตนของการเป็นผู้ประกอบการในระบบทุนนิยมแบบเสรีนิยมใหม่: ธุรกิจขายตรงในเชียงใหม่

นางสาวพรทิพา แปงเพ็ชร ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2015

วิถีแบบเมืองในพื้นที่ชนบท: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้สึกของคนชนบทในโลกสมัยใหม่

นายสมพงศ์ อาษากิจ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2015

เส้นทางสู่ฟุตบอลอาชีพของเยาวชนชั้นใหม่

นายพงศกร สงวนศักดิ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2015

“เรื่องหมาที่ไม่หมาหมา”: กำเนิดและปฏิบัติการของความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงในสังคมไทยสมัยใหม่

นายพนา กันธา ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2015

กลยุทธการปรับตัวเพื่อการดำรงชีพของกลุ่มแรงงานใน “สวนกล้วยจีน” บริเวณชายแดนไทย-ลาว

นายรัฐชาติ นันทแกล้ว ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

2015

ผู้หญิงกับพื้นที่ใหม่ในสนามฟุตบอลไทย: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพริตตี้สาวสโมสรและกลุ่มแฟนบอลหญิง

นางสาวปลายฟ้า นามไพร ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

2015

ผีกุมาร: ความหมายและกระบวนการกลายเป็นสินค้าใน โลกาภิวัตน์

นายกฤษฎา เมฆอากาศ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2014

การสร้างอัตลักษณ์และพื้นที่ทางสังคมของชาวลีซูสันลมจอยในเมืองเชียงใหม่

นางสาวกรรณิการ์ แสงไตรลักษณ์ ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

2013

การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากระบบยังชีพไปสู่ระบบตลาด: กรณีศึกษาบ้านห้วยปูลิง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวเรวดี เจริญยิ่ง ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

2013

ไสยกับโลกาเทศาภิวัฒน์: ศึกษาเปรียบเทียบเรื่องเล่าของ ร่างทรงข้ามวัฒนธรรม

นายอลงกรณ์ จิตนุกูล ระดับ ปริญญาโท , อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

2013