LOADING... Please wait...

Publications

ว่าด้วยเวลาอนาคต:วิพากษ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นเส้นตรงและข้อถกเถียงระหว่าง Kojève กับ Althusser รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 4) ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
"สังคมวิทยาประวัติศาสตร์และความคิดเรื่องเวลาในศิลปะอวองต์-การ์ด" ใน วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
จุดตัดของเรื่อง "ต้องห้าม" ในพื้นที่ความรู้ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
กษัตริย์คือ (อะ)ไร?:มานุษยวิทยาสำหรับเยาวชน รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ความมั่นคงของมนุษย์ ชายแดนลาว-ไทย-เมียนมา ในบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
"รัฐ กูเกลียดมึง" (จาก) Pierre Clastres และ James C. Scott (ถึงธเนศ วงศ์ยานนาวา) ใน ครอบครัวจินตกรรม: บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชน การปกครอง และรัฐ รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ผีเจ้านาย ฉลายชาย รมิตานนท์
"คู่ตรงข้ามและความคาบเกี่ยวระหว่างเมืองและชนบท: โครงสร้างความรู้สึกของแรงงานหญิงจากภาคอีสาน พ.ศ.2500-2540" ใน ร่าง แรง อารมณ์: ความรู้สึกในสังคมร่วมสมัย รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
"ฟุตบอลสมัยใหม่ จากเกมของชาวนาสู่กีฬาแห่งชนชั้น และชุมชนของแรงปรารถนา" ใน ร่าง แรง อารมณ์: ความรู้สึกในสังคมร่วมสมัย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
"เครือญาติศึกษา: เญือะเลอเวือะและกระบวนการทำให้เป็นเครือญาติ" ใน หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น: นักกีฬาสมัยอยุธยา/ เญือะและเครือญาติ/ ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลับลอบ อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล
"กีฬาและความเป็นชายต่างฐานันดรใน สมุทรโฆษคำฉันท์ สมัยอยุธยา คริสต์ศตวรรษที่ 15-16" ใน หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น: นักกีฬาสมัยอยุธยา/ เญือะและเครือญาติ/ ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลับลอบ อ.ดร.ชาญ พนารัตน์
"ชีวิตลับลอบในเมืองใหญ่ ปารีสและเชียงใหม่ในมุมที่เราไม่ค่อยได้เห็น" ใน หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น: นักกีฬาสมัยอยุธยา/ เญือะและเครือญาติ/ ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลับลอบ อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
อัสดงคตมายา: ภาพลวงตาของโลกตะวันตกต่อธรรมชาติมนุษย์ - The Western Illusion of Human Nature รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
The Two Khruba Lue: Buddhist Place Makers of the Upper Mekong ใน The Journal of the Siam Society รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
มานุษยวิทยา - ล้านนาคดี รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ภูมิปัญญาและคุณค่าของเมี่ยงในล้านนา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
แรงงาน ระบบสุขภาพ และการจัดการ : การจัดการและการร่วมรังสรรค์พื้นที่ชายแดนในบริบทการพัฒนาชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและภูมิภาคนุวัตน์ลุ่มน้ำโขง รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
ปฏิบัติการศาสนา ทุนจิตวิญญาณกับการเมืองวัฒนธรรมจีนในชายแดนไทยภาคเหนือ รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
ชนบทศึกษาในสังคมวิทยาความรู้ รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
คน/ช้าง/การเคลื่อนย้าย และชีวิตเร่ร่อนในโลกสมัยใหม่ ใน วารสารสังคมศาสตร์ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
พัฒนาการการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในรัฐสยาม ใน วารสารสังคมศาสตร์ อ.ดร.ชาญ พนารัตน์
China in Laos: Enclave spaces and the transformation of borders in the Mekong Region ในวารสาร The Australian Journal of Anthropology รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
เขียนชนบทให้เป็นชาติ รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
"โลก ความจริง และการเมือง: ภววิทยาแห่งความหลากหลายและโลกกับการเปลี่ยนโลกในความคิดของอแล็ง บาดิยู" ใน On Truth ว่าด้วยความจริง รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
คาสิโนชายแดน รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
CONATUS ชีวิตและอำนาจควบคุมชีวิตในระบบทุนนิยมแห่งศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
การย้ายถิ่นแบบชั่วคราวแต่ยาวนานของแรงงานไทยแบบผิดกฎหมายในฝรั่งเศส อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
อดอร์โนกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรม: กรณีศึกษาเพลงสมัยนิยม อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย
วัฒนธรรมนิยมคืออะไร อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย
การศึกษา Popular Culture แบบเอ็ดเวิร์ด ธอมป์สัน อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย
จาก มดลูกก็ปัจจัยการผลิต ถึงกำเนิดภาคบริการในระบบทุนนิยม : การผลิตซ้ำ งานบ้าน และผู้หญิงในทฤษฎีมาร์กซิสต์ออโตโนเมีย รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
วิธีวิทยาทางการเมืองแบบ Deleuzian-Guattarianism: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการปฏิวัติของ Multitude ในงานของ Antonio Negri รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
การเมืองชีวิต (Biopolitics): ความสัมพันธ์ของการเมืองและชีวิตในงานของ Foucault, Agamben และ Deleuze รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
Chiangmai: The Future of the Creative Economy in Thailand รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
"สองวิญญาณแห่งสังคมนิยม" และ "ขบวนการแรงงาน" รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ = A Brief history of neoliberalism รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
สภาพปัญหาของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับความต้องการบริการแนะแนวและให้คำปรึกษา: รายงานการวิจัย ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
บทบาทของศูนย์ให้คำปรึกษา Hot-line กับผลการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ Hot-line มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในโครงการนำร่อง (ต่อเนื่อง) รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบและขยายสู่ชุมชนใหม่ กรณีศึกษา: ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลบำบัดฟื้นฟูเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศในครอบครัวที่อยู่ในเครือข่ายบ้านพักเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษา: การเข้าถึงอัตลักษณ์ของเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศโดยบุคคลในครอบครัว: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
การวิจัยเพื่อการศึกษาการเข้าถึงอัตลักษณ์ของครอบครัวผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์: กลไกการช่วยเหลือแบบเครือข่ายทางสังคม: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
สังคมวิทยาการพัฒนา รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
รัฐ ทุน พ่อค้าชายแดน เกษตรกร และข้าวโพดข้ามพรมแดน รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
มิแช็ล ฟูโกต์ รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
ชนบทไทย จากอดีตสู่อนาคต รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
ชนบทไทย: เกษตรกรระดับกลางและแรงงานไร้ที่ดิน รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
จากมาร์กซิสม์ถึงเสรีนิยมใหม่: การสร้างชนบทลาวในโลกสมัยใหม่ และ "การพัฒนา" ในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
การพัฒนาสังคม: ทฤษฎีและมุมมอง รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
การเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาในเชียงของ รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
สิทธิด้านการรับบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานจากประเทศพม่าในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน: รายงานการวิจัย รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
"ศาสนาและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์: ศึกษากรณีกลุ่มชนกะเหรี่ยงในประเทศไทยและประเทศพม่า": ต้นฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
วิถีชีวิตชาติพันธุ์ในเมือง รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
วาทกรรมอัตลักษณ์ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
พื้นที่พรมแดนแม่น้ำเมยกับความสัมพันธ์ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง-คนเมือง รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
พื้นที่ทางศาสนาและการปรับสร้างอัตลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
พัฒนาการการจัดการศึกษาของรัฐในชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
นกก้นเน่าและเรื่องอื่น ๆ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
ชาติพันธุ์สัมพันธ์และพหุวัฒนธรรม: เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา 159421 รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ = Ethnicity in Northern Thailand : รายงานผลการศึกษาโครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทยระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2547 รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา: ความหมาย วัตรปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
การสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานสร้างเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนรรมและภาษาชาติพันธุ์ : รายงานการสัมมนา รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
กะเหรี่ยง: หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
หลังโครงสร้างนิยมฉบับย่อ = Poststructuralism: a very short introduction ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2547 หัวข้อเรื่อง ศิลปะและวัฒนธรรมในภาคเหนือ : รายงานผลการศึกษา ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ข้ามขอบฟ้า 60 ปี ชิเกฮารุ ทานาเบ ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
อัตลักษณ์: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ท้องถิ่นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ทบ-ทวนการพัฒนา : จากท้องถิ่นภาคเหนือ สู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ชีวิตข้างถนน: โครงการ 2 : ยานยนตร์ ผู้คน และบริการขนส่ง ในเมืองเชียงใหม่ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ชีวิตข้างถนน รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
สภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนประมงรอบอ่าวปัตตานี : การเปลี่ยนแปลง ปัญหา และ การปรับตัว : รายงานการวิจัย รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนประมงรอบอ่าวปัตตานี : การเปลี่ยนแปลงปัญหาและการปรับตัว รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
วัฒนธรรมบริโภค ของแรงงานรับจ้างในชุมชนชนบท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
เกษตรกรรมทางเลือก : การศึกษากรณีตัวอย่างการปรับตัวของเกษตรพื้นบ้านไทยภาคใต้ รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
การเปลี่ยนแปลงปัญหาและทางเลือกของชุมชนประมง : กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน หมู่บ้านดาโต๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี : รายงานโครงการวิจัยป่าชุมชนในภาคใต้ รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
โลกาภิวัตน์ = Globalization รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
พฤติกรรมการบริโภคสุรา : ทบทวนองค์ความรู้ สถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยืนยาว รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
สุขภาวะทางสังคม รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
"โครงการช่วยเด็กไทยได้กินนมแม่" และการพัฒนาทุนทางสังคมในชุมชน รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
สังคมวิทยาการแพทย์ รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
การประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทยระยะที่ 2 (กรกฎาคม 2548 - มิถุนายน 2551) รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
เครือข่ายสุขภาพชายแดนและบริการสุขภาพพื้นฐาน : การส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
อ่าข่าเร่ขาย : ชาติพันธุ์ ร่างกายกับความเป็นคนอื่นที่เลี่ยงไม่ได้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
อ่าข่าไนท์บาซาร์ การค้ากับความเป็นชาติพันธุ์ รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
เมืองโลก การบริโภค การต่อรอง : สังคมวิทยาเมืองฉบับร่วมสมัย รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
พลวัตการปรับตัวของสังคมไทย รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
พ่อค้าจีนในชายแดนลุ่มน้ำโขง รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
ฝิ่นกับคนม้ง : พลวัตความหลากหลายและความซับซ้อนแห่งอัตลักษณ์ของคนชายขอบ รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
ผู้ค้าจีนในชายแดนลุ่มน้ำโขง : เปิดเบื้องหลังการอพยพของคนจีนรุ่นใหม่เข้าสู่ชายแดนลุ่มน้ำโขง รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
“จากปราสาทถึงพุทธศาสนสถาน : วัดไทย ณ กรุงปารีส ในสายตาสังคมวิทยา” ใน วารสารยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย-ลาว รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนนำร่องด้านการระงับข้อพิพาท : จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการความขัดแย้งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดลำพูน ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
รายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำรวจย่านและการตั้งถิ่นฐานในเมืองเชียงราย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา การพัฒนา กับการเดินทางเคลื่อนที่ของผู้คน = Southeast Asian Studies, Development, and People's Mobility รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และความเป็นชายขอบ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยง ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
พัฒนาการจิตสำนึกและปฏิบัติการทางการเมืองของชาวเสื้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่: รายงานวิจัย รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
อำนาจ พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
หลักช้าง: การสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ไทในใต้คง ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
สวนยางพารากับกระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Rubber plantation and the transformation of socio-economic livelihood in Northern Thai Communities รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
วิธีการศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
รัฐจากมุมมองของชีวิตประจำวัน 1 : รวมบทความจากการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 6 ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ยางพาราในลุ่มน้ำโขง: การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นในลาว กัมพูชา และไทย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
แม่น้ำแห่งชีวิต : การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
เมียซามูไร ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
มนุษย์กับวัฒนธรรม ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
พลวัตและความยืดหยุ่นของสังคมชาวนา: เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือ และการปรับกระบวนทัศน์ว่าด้วยชุมชนในประเทศโลกที่สาม ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ประเวศ วะสี อาจารย์แพทย์ผู้เยียวยาสังคม ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
น้ำ 1360 ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ ทรัพยากรชีวภาพ และสิทธิชุมชน ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
นิเวศน์วิกฤต ความรู้กับวิวาทะ = Ecological Crisis: Knowledge and Debates ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ท่าเกวียน : บทวิเคราะห์เบื้องต้นว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวนาไทย ท่ามกลางการปิดล้อมของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แลกการครอบงำเชิงสัญลักษณ์ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ชนชายแดนกับการก้าวข้ามพรมแดน ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
จินตนาการสู่ปี 2000 : นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา? ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามาร์กซิสต์ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
อยู่ชายขอบ มองลอดความรู้ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
เหลียวหลังแลหน้า: พัฒนาการของสังคมศาสตร์ในประเทศไทยกับการเชื่อมต่อสู่วงวิชาการโลก ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
เส้นผมบังภูเขา: ความคิดสามัญเชิงวิพากษ์ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
สังคมไทยตามความคิดและความใฝ่ฝัน ในงานของอาจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
สถานภาพการวิจัยพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทใหญ่ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทำกินในเขตป่า: กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
วิธีคิดเชิงซ้อนในการวิจัยชุมชน: พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจในเศรษฐกิจไร้วัฒนธรรม ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
วัฒนธรรมกับการพัฒนาในภาคเหนือ = Culture and development in Northern Thailand : รายงานผลการศึกษาโครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทยระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2547 ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
วัฒนธรรมกับการพัฒนา: มิติของพลังที่สร้างสรรค์ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
แรงงานข้ามชาติ อัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน: สถานภาพและความเปลี่ยนแปลง ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
พิธีกรรมและความเชื่อล้านนา: การผลิตใหม่ของอำนาจทางศีลธรรม ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
พลวัตของชุมชนในการจัดการทรัพยากร: กระบวนทัศน์และนโยบาย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ป่าชุมชนภาคเหนือ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ธรรมศาสตร์สัพพสอน ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทะลุกรอบคิดของทฤษฎี ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ความคิดทางประวัติศาสตร์และศาสตร์ของวิธีคิด: รวมบทความทางประวัติศาสตร์ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่าด้วยสิทธิ อำนาจ และการจัดการทรัพยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรมของ Emile Durkheim ในช่องว่างทางความคิด ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ชนบทกับเมืองสู่ความอยู่ดีมีสุข ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ข้าวโพดแม่แจ่ม : รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการชีวมวลเหลือใช้จากการปลูกและแปรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
การเมืองประชาธิปไตยในท้องถิ่นภาคเหนือ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
การเมืองของราษฎรไทยยุคหลัง (หลัง) ทักษิณ : รวมบทความว่าด้วยเรื่อง ชนชั้นนำ การเลือกตั้ง ผู้มีอิทธิพล คนเสื้อแดงและประชาธิปไตย 100% รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
การมีส่วนร่วมของพลเมืองในหลักธรรมาภิบาล : รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ = Engaging citizens in governance รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
สะท้อนย้อนคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชียงใหม่ : การประชุมวิชาการ ; วันที่ 21-22 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้นสอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
รายงานวิจัยเรื่องการประเมินคุณภาพงานวิจัยและการเรียนการสอนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
มโนทัศน์การดำรงชีพ = Livelihoods รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
คนกับป่า : มุมมองจากรากหญ้า รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ทุนนิยมชายแดน นิคมเกษตรกรรมยางพารา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
"กระเป๋าเงินดิจิทัลในอาลีเพย์: พัฒนาการของเทคโนโลยีการเงินออนไลน์และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศจีน" ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2561 อ.ผานิตดา ไสยรส
"การศึกษารถม้าลำปางในฐานะการท่องเที่ยวเชิงการขนส่ง" ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2561 อ.ดร.กนกวรรณ สมศิริวรางกูล
พื้นที่ความรู้ มานุษยวิทยา คนสามัญ : 70ปี อานันท์ กาญจนพันธุ์ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ทวนคลื่นความคิดกึ่งศตวรรษไทยศึกษา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ถกความคิดสังคมศาสตร์ในสังคมไทย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
เจ้าที่และผีปู่ย่า : พลวัติของความรู้ชาวบ้าน อำนาจ และตัวตนของคนท้องถิ่น ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
จินตนาการทางมานุษยวิทยาแล้วย้อนมองสังคมไทย ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ : จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
กำกึ๊ดกำปากงานวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
จับกระแสสังคมศาสตร์: 50 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ดนตรี ชาติพันธุ์ และการพัฒนาในเขตวัฒนธรรมล้านนา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
Becoming red / กำเนิดและพัฒนาการเสื้อแดงในเชียงใหม่ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
รัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่: การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
รำลึก ๑๔๐ ปี ชาตกาล ครูบาศรีวิชัย รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
มังกรหลากสี: การขยายอิทธิพลเหนือดินแดนและพันธกิจเผยแผ่อารยธรรมในอุษาคเนย์ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ย้อนพินิจการประกันคุณภาพอุดมศึกษาด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา : ความเคลื่อนไหวของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
The Border คน พรมแดน รัฐชาติ ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
มานุษยวิทยาศาสนา : แนวคิดพื้นฐานและข้อถกเถียงทางทฤษฎี ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
เครือข่ายพุทธศาสนาของชาวกะเหรี่ยงข้ามแดนไทย-เมียนมาร์ รศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
โลกาภิวัตน์ รศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ผู้หญิง อำนาจ วัฒนธรรมแฟนและชนชั้นใหม่ รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น = Introducing cultural studies รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
เริ่มต้นใหม่จากจุดเริ่มต้น ทฤษฎีมาร์กซิสต์ในศตวรรษที่ 21 รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
Perspective: ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
แผนที่สร้างชาติ : รัฐประชาชาติกับการทำแผนที่หมู่บ้านไทยในยุคสงครามเย็น รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ทุนนิยมคาสิโน : เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนกับการสร้างชายแดนเสรีนิยมใหม่ในลาว รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ยางพาราในลุ่มน้ำโขง : การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นในลาว กัมพูชา และไทย รศ.ดร.อรัญญา ศิริผล