อาจารย์ประจำภาควิชา


รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

อาจารย์ประจำภาควิชา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การศึกษา :

  • Ph.D. (Anthropology) University of Washington, USA., 2000
  • M.A. (Anthropology) University of Washington, USA., 1996
  • สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2535
  • บช.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

ผลงานวิชาการ (บางส่วน) :

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2554). ทุนนิยมชายแดน นิคมอุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงของสังคม, เกษตรกรรมในภาคใต้ของลาว. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2553). “วัฒนธรรมวัยรุ่น,” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22(1): 25-54.

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2552). “นิเวศและเพศภาวะ กับเสียงที่เงียบหายในสตรีนิยมและขบวนการสิ่งแวดล้อมไทย,” จุดยืน: วารสารสตรีนิยมไทย 3 : 1-28.

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. (2552). “บทความปริทัศน์ อำนาจนิยม ท้องถิ่นนิยม และเสรีนิยมใหม่กับบทพรรณนาว่าด้วยสิทธิชุมชน,” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21(2): 277-304.

ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี. (2551) “มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา และมโนทัศน์วัฒนธรรมศึกษา”. ใน มานุษยวิทยาปะทะวัฒนธรรมศึกษา, หน้า 308-409. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

ปิ่นแก้ว  เหลืองอร่ามศรี. (2550). “ความอิหลักอิเหลื่อของมโนทัศน์ชาติพันธุ์,” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19(1): 182-228.

Laungaramsri, Pinkaew. (2009). “book review of Tim Forsyth and Andrew Walker, Forest Guardians, Forest Destroyers: The Politics of Environmental Knowledge in Northern Thailand,” Journal of Southeast Asian Studies 40: 217-18.

Laungaramsri, Pinkaew. (2008). “book review of Nancy Eberhardt, Imagining the Course of Life: Self-Transformation in a Shan Buddhist Community,” Journal of the Siam Society 96: 295-6.

แนะนำอาจารย์ภายในภาควิชา