อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : ผศ.ดร.อรัญญา ศิริผล
ผศ.ดร.อรัญญา ศิริผล

หัวหน้าภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : อ.รังสรรค์ ประทุมวรรณ์
อ.รังสรรค์ ประทุมวรรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : ผศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง
ผศ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : อ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
อ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
ผศ.ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : อ.วิจิตร ประพงษ์
อ.วิจิตร ประพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย
อ.นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : ผศ.ภุทชงค์ กุณฑลบุตร
ผศ.ภุทชงค์ กุณฑลบุตร

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : ผศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
ผศ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล
รศ.ดร.วัฒนา สุกัณศีล

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : อ.กุลธิดา ศรีวิเชียร
อ.กุลธิดา ศรีวิเชียร

อาจารย์ประจำภาควิชา


คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม : อ.ผานิตดา ไสยรส
อ.ผานิตดา ไสยรส

อาจารย์ประจำภาควิชา