ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม" ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนที่สนใจประเด็นศึกษาเรื่อง "วัดพระธรรมกาย กับสังคมไทย" เข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในงาน "วิกฤตธรรมกาย วิกฤตสังคม" ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคน 2560 ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์

 

 วิทยากร

พระครูพิพิธสุตาธร (พระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร ) 
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล 
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ 
พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

ดำเนินรายการโดย เก่งกิจ กิติเรียงลาภ