ข่าวกิจกรรม

จับจองหนังสือ "จับกระแสสังคมศาสตร์ฯ" ราคา 250 บาท

หนังสือ "จับกระแสสังคมศาสตร์: 50 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่"

จับจองหนังสือ "จับกระแสสังคมศาสตร์:
รวมบทความวิชาการ 50 ปี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่"
ราคา 250 บาท
เริ่มจำหน่ายที่งานเปิดตัวหนังสือ 23 ก.ย. 58บทความในเล่มประกอบด้วย

- อานันท์ กาญจนพันธุ์, “เหลียวหลังแลหน้า: พัฒนาการของสังคมศาสตร์ในประเทศไทยกับการเชื่อมต่อสู่วงวิชาการโลก"

- วสันต์ ปัญญาแก้ว, “ชีวิตและงานของสุเทพ สุนทรเภสัช นักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกของประเทศไทย”

- เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, “ปัญหา ‘ชนชั้นกลางๆ’ ในทฤษฎีมาร์กซิสต์ กับ มโนทัศน์ ‘ตำแหน่งที่ตั้งทางชนชั้นที่มีความขัดแย้งภายใน’ ของ อีริค โอลิน ไรท์”

- ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, “การเมืองว่าด้วยความเป็นพลเมือง: บัตร สี และการปะทะประสานของการจัดจำแนกอัตลักษณ์”

- นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, “เส้นทางความคิดของ สจ๊วต ฮอลล์ และวัฒนธรรมศึกษา”

- อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, "ปรากฏการณ์ทางศาสนาในโลกาภิวัติ"

- ขวัญชีวัน บัวแดง, “การเคลื่อนไหวทางศาสนาในกลุ่มกะเหรี่ยงบริเวณชายแดนไทย-พม่า: กำเนิดศาสดาและชุมชนต้านโครงสร้าง

- Wattana Sugunnasil, "Cultural Politics and Violence in Southern Thailand"

- ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, “ย้อนพินิจการเดินศึกษาชาวอ่าข่าเร่ขาย

- กุลธิดา ศรีวิเชียร, "จริยธรรมการวิจัยในเด็ก"