หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

Bachelor of Science Program in Sociology and Anthropology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย)

ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ชื่อย่อ : วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Sociology and Anthropology)
ชื่อย่อ : B.S. (Sociology and Anthropology)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • งานภาครัฐ

    ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถสอบเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐได้ โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ใน กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ฯลฯ
  • งานภาคเอกชน

    ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและวางแผน พนักงานธนาคารและสินเชื่อ  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
  • งานวิชาการและสื่อสารมวลชน

    ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการวัฒนธรรม ผู้ช่วยนักวิจัย นักเขียน นักข่าว บรรณาธิการหนังสือ งานด้านประชาสังคม เจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น