หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Master of Arts Program in Sociology and Anthropology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย)

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็ม : Master of Arts (Sociology and Anthropology)
ชื่อย่อ : M.A. (Sociology and Anthropology)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาสังคมศาสตร์
  • นักวิจัยด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์ในสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • ข้าราชการ นักวิชาการด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสังคมศาสตร์
  • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
  • สื่อมวลชน นักคิด นักเขียน และวิชาชีพ